246 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van huwelijksafkondiging, betreffende de huwelijksafkondiging van Willem Joseph Nicolaas Boodt en Mietje Cramer. Banjoewangi Download
Certificaat van onvermogen voor zowel Hendrikus Johannes Markus Schwab als zijn zoon Willem Johannes Markus Schwab, opgesteld door de assistent-resident van Banjoewangi. Banjoewangi Download
Verzoekschrift van S. Birnie aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende de geboorteaangifte van Maria Johanna, dochter van hemzelf en zijn vrouw Markona. Banjoewangi Download
Stukken betreffende het perceel Sempoedjaren I uit de nalatenschap van Frederik Bieshorst en de noodzakelijke afhandeling door zijn weduwe Josephina Latuhero. Deels afschriften. Banjoewangi Download
Correspondentie tussen N. van Raalten, H. E. van Alphen de Veer, de assistent-resident en de hulpofficier van Justitie en de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Banjoewangi en de officier van Justitie te Soerabaja, betreffende de aangifte van de geboorte van Franciscus Nicolaas Antonius, zoon van de heer Van Raalten en Christina Nijssen. Deels een afschrift. Banjoewangi Download
Brief van A. Knegt aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende een ingediend verzoekschrift. Knegt A. Banjoewangi Download
Verzoekschrift van W. B. Ledeboer aan het hoofd van het Plaatselijk Bestuur te Banjoewangi, betreffende de aanschaf van een vuurwapen. Ledeboer W. B. Banjoewangi Download
Certificaat van onvermogen voor de weduwe C. Schouten, geboren Bernard, opgesteld door de assistent-resident van Banjoewangi. Banjoewangi Download
Brief van de heer Zell, administrateur van suikeronderneming "Soekowidi", aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende zijn tijdelijk vertrek en zijn vervanger de heer Str�ben. Banjoewangi Download
Staat van dienst van Jacob Ulrich Bonjer over de periode 1882-1893. Afschrift. Met bijlage. Bonjer Jacob Ulrich Banjoewangi Download
Stukken betreffende de hermeting van vier percelen toebehorend aan het echtpaar Clifford Henry Pownall en Catharine Sarah Carapiet. Deels dubbel. Deels in slechte staat. Banjoewangi Download
Brief van de resident van Besoeki aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende afbetaling van een schuld door de weduwe Overbeek, geboren Misers. Met als bijlage een afschrift van de brief van G. Overbeek, geboren Misers aan de algemeen ontvanger. Banjoewangi Download
Brief van H. Ch. Gervais, betreffende zijn overleden zoon Henri Charles Gervais. Banjoewangi Download
Correspondentie van de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van A. R. Schreuder, voornamelijk aangaande het weigeren door de weduwe Schreuder, geboren Schwartz, van het verwijderen van de boedel van haar overleden echtgenoot uit het huis van weduwe C. Schouten, geboren Bernard, en de aanklacht van G. L. Schouten, namens zijn moeder weduwe Schouten, tegen een agent van de wees- en boedelkamer Banjoewangi. Banjoewangi Download
Brief van Dirk van Dalen en Wilhelm Heinrich Haafsen aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende hun emplooi bij de onderneming "Manoervaen-Moekti". Banjoewangi Download
Afschrift van en uittreksel uit de geboorteakte en tevens erkenning van Alexander, zoon van Cornelis Adriaan Waccarij en Soemarsih. Met ondergeschreven aantekeningen gesteld in het Maleis. Banjoewangi Download
Verzoekschrift van A. S. Gardner aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende permanent verblijf op Java. Gesteld in het Engels. Gardner A. S. Banjoewangi Download
Brief van de agent van de weeskamer te Banjoewangi aan de wees- en boedelkamer van Soerabaja, betreffende een uittreksel uit de doodsakte van Johannes Cornelis Doup. Doup Johannes Cornelis Banjoewangi Download
Brief van de administrateur van koffieonderneming "Pegoendangan", J. E. ten Monel, aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende de overschrijving van de erfpachtpercelen "Kalibaroe I - IV" op de weduwe Geertsema en vervolgens de overschrijving op "Pegoendangan". De brief is door de assistent-resident doorgestuurd aan zijn ambtsgenoot te Bandawasa. Banjoewangi Download
Staat van dienst van Jacob Ulrich Bonjer over de periode 1882-1893. Afschrift. Bonjer Jacob Ulrich Banjoewangi Download
Uittreksels uit het register tot inschrijving van akten van geboorte, betreffende de geboorte en tevens erkenning van de kinderen van Cornelis Adriaan Waccarij en Herman Schultz, verzonden aan de wees- en boedelkamer te Soerabaja. Deels in slechte staat. Banjoewangi Download
Verzoekschrift van G. Stok aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Banjoewangi, betreffende een uittreksel uit het huwelijksregister aangaande zijn huwelijk met A. Klok, geschreven op briefpapier van "Pegoendangan". Banjoewangi Download
Certificaat van onvermogen voor zowel Hendrikus Johannes Markus Schwab als zijn zoon Willem Johannes Markus Schwab, opgesteld door de assistent-resident van Banjoewangi. Banjoewangi Download
Afschrift van de huwelijksakte van Johan Willem Filet en Clara Julia Sophia Hagenstein. Banjoewangi Download
Verzoekschrift van Maurits Freudenberg aan het hoofd van het Plaatselijk Bestuur te Loemadjang, betreffende de aanschaf van een vuurwapen. Met een antwoord. Brief van de resident van Besoeki aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende de financi�le positie van L. Frederiks (F442). Banjoewangi Download
Brief van C. H. Pownall als lid der Plaatselijke Commissie, betreffende de zienswijze van de heer Nieuwenhuys en een vraag van de voorzitter van de Gewestelijke Raad. Banjoewangi Download
Uittreksel uit het register der besluiten van de resident van Besoeki, betreffende de verzegeling van de failliete boedel van J. F. Gruijter en Co. te Banjoewangi, verzonden aan de assistent-resident van Banjoewangi. Gruijter J. F. Banjoewangi Download
Uittreksels uit het register tot inschrijving van akten van geboorte, betreffende de geboorte en tevens erkenning van de kinderen van Cornelis Adriaan Waccarij en Herman Schultz, verzonden aan de wees- en boedelkamer te Soerabaja. Deels in slechte staat. Banjoewangi Download
Verzoekschrift van de weduwe van Mattheus Berends aan het bestuur van het civiel weduwen en wezenfonds van burgerlijke ambtenaren in Nederlands-Indi�. Met bijgevoegde verklaring van overlijden, opgesteld door geneesheer J. J. Lap. Banjoewangi Download
Verzoekscrhrift van A. H. Kuyl aan de assistent-resident te Banjoewangi, betreffende een importvergunning. Kuyl A. H. Banjoewangi Download
Brief van Veritas aan de resident te Bandawasa, betreffende een aanklacht tegen mevr. Brilleman jr. wegens het zonder vergunning geven van taalles aan inlandse kinderen. Banjoewangi Download
Brief van de resident van Besoeki aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende het verlenen van wettiging aan Edward William zoon van C. H. Pownall en C. S. Carafriet. Banjoewangi Download
Verzoekschrift van Johan Albert Baudoin aan het hoofd van het plaatselijke bestuur te Banjoewangi, betreffende de aanschaf van een vuurwapen. Baudoin Johan Albert Banjoewangi Download
Verzoekschrift van J. U. W. Persijn aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende een vergunning tot het hebben van een voorraad gasoline. Persijn J. U. W. Banjoewangi Download
Correspondentie van de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van A. R. Schreuder, voornamelijk aangaande het weigeren door de weduwe Schreuder, geboren Schwartz, van het verwijderen van de boedel van haar overleden echtgenoot uit het huis van weduwe C. Schouten, geboren Bernard, en de aanklacht van G. L. Schouten, namens zijn moeder weduwe Schouten, tegen een agent van de wees- en boedelkamer Banjoewangi. Banjoewangi Download
Brief van de resident van Besoeki aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende traktementsverhoging. Bijgevoegde staat, betreffende M. H. Haak. Deels een afschrift. Haak M. H. Banjoewangi Download
Brief van de resident van Besoeki aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende het besluit van de procureur-generaal om Cornelia en Jacobus Cornelis te wettigen als kinderen van H. J. Coert en zijn vrouw Satina. Banjoewangi Download
Verklaring door de klerken J. van Dalm en A. M. C. Bax, betreffende het niet kunnen betalen van de leges van de overlijdensakte van Johannis Antonis Brilleman door zijn weduwe Johanna Rosalia Catano, opgesteld door de assistent-resident van Banjoewangi. Banjoewangi Download
Passen afgegeven aan W. B. Ledeboer, administrateur van koffieonderneming "Kalisepandjang", betreffende het vervoer van koffie. Ledeboer W. B. Banjoewangi Download
Opgave van aangegeven sterfgevallen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Banjoewangi over het jaar 1912 voor de ontvanger van het recht van successie en overgang te Banjoewangi, betreffende Jean Robert Lambertus van den Berge. Berge van den Jean Robert Lambertus Banjoewangi Download
Correspondentie betreffende de vermissing van de jonge man Breetvelt, onder andere door zijn broer E. Breetvelt. Met bijgevoegde foto. Banjoewangi Download
Opgave van aangegeven sterfgevallen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Banjoewangi over november en december 1905 en januari, februari en maart 1906, verzonden aan de agent van de weeskamer te Banjoewangi. Deels dubbel gefilmd. Banjoewangi Download
Dwangschrift voor J. A. F. F. A. Clifford Kocq van Breugel, betreffende betaling van de inkomstenbelasting. Clifford Kocq van Breugel J. A. F. F. A. Banjoewangi Download
Ingekomen brieven bij de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende de verwachtte koffieoogst, onder andere van de heer Broekhoff van koffieland "Pasewaran". Broekhoff - Banjoewangi Download
Correspondentie tussen de ambtenaar van overgang en successie te Bandawasa en de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende de nalatenschap van Francois Charles Lamaison [L940]. Signalement van de vermiste militair Dani�l Caspar van Leersum [L941]. Door elkaar gefilmd. Banjoewangi Download
Verzoekschrift van Alexander Dirk Robijn aan het hoofd van het Plaatselijk Bestuur te Banjoewangi, betreffende de aanschaf van een vuurwapen. Robijn Alexander Dirk Banjoewangi Download
Brief van J. de Nijs aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende zijn tijdelijke vestiging en werkzaamheden. Nijs de J. Banjoewangi Download
Brief van K. W. Grant aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende opgave van Europeanen op de onderneming "Kali-Selogiri". Grant K. W. Banjoewangi Download
Verzoekschrift van de heer Rijkschroeff aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende een bewijs van onvermogen in verband met school- en kostgeld voor zijn schoolgaande kinderen Thine, Roeland en Gustaaf. Banjoewangi Download
Dienstnota van de resident van Bali en Lombok voor de gouverneur-generaal, betreffende het verzoek van I. Darso of I. Darae en Ni Raka om opheffing van hun verbanning. Afschrift. Banjoewangi Download