65.073 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Akte van adoptie door het echtpaar Jacob Treonatus Willems en Deliana Clasina de Novius van Arnoldus Willems, zoon van hun slavin Rosetta van Balij, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Batavia Download
Akte van procuratie door Sophia Francina Westpalm, weduwe van Reijnier de Klerk, van Jacob Cornelis Mattheus Radermacher, Hendrik van Oort, Paulus van den Bogaard en Abraham van Gerven, om haar goederen in Holland te beheren, opgesteld door notaris Leendert Rolff. In slechte staat. Klerk de Reijnier Download
Ingekomen brieven bij en uitgaande brieven van Elardus Magnus de Roth te Batavia, voornamelijk van en aan de heer Schelkes, J. L. Umbgrove, B. J. van Nijvenheim en de heer Gockinga. Nijvenheim van B. J. Download
Inventaris van de boedel van Maria Elizabeth Wechter, weduwe van Lange, opgesteld door de weeskamer te Batavia. Inventaris van de boedel van Wilhelmina Anthonij, weduwe van Frans Fransz, opgesteld door de weeskamer te Batavia. Batavia Download
Akte van adoptie door Jacob Pompe van Meerdervoort van Joseph van Batavia, zoon van de slaven Casan en Aspasia van Manados, opgesteld door notaris Abraham van Dinter. Batavia van Joseph Download
Cognossement tussen Barend Lont en de heren Charles & Th. Cazenove, betreffende de aflevering van goederen aan Jacob Mestrezat te Batavia. Lont Barend Download
Akte van adoptie door Fredrik Christoffel Spits van Klara Maria Spits, dochter van Soenting, opgesteld door notaris Johannes Greving. In slechte staat. Spits Fredrik Christoffel Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Maria Constance Louise Jansz, gedaan door de executeur testamentaire J. E. Hoofsteeder. Batavia Download
Verzoekschrift van Olie en Co. aan de resident van Pasoeroean, betreffende toestemming voor het plaatsen van ijsdepots om hun ijs ook te kunnen verkopen in Malang. In slechte staat. Pereira D. A. Download
Akte van adoptie door Barent Scheuter van Hendrik, zoon van de slavin Dorothea van Batavia, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. Deels in slechte staat. Batavia Download
Akte van transport aan Michiel van Milingen van de slaaf Medie van Boegis, opgesteld door notaris Albertus Domburg. Met ondergeschreven onderhandse akten van transport. Tevens een akte van adoptie door Fredrik Michiels van Jan Willem Michielsz, zoon van Poengoet, opgesteld door notaris Gerrit Drost. Deels in zeer slechte staat. Batavia Download
Akte van procuratie door Jan Bart of Johann Bartholomaus Kunne van Jan Zacharias Nauman en Jan Hendrik Havemeijer om zijn zaken te behartigen wanneer hij zou overlijden tijdens de reis naar Indi�, opgesteld door notaris Gerrit Bouman. Nauman Jan Zacharias Download
Akte van transport door Tjiong Soeseeng aan Helena Harris, echtgenote van Philip Fredrik Behrends van de slaaf Koong - , hernaamd Balij, opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. - Balij Download
Stukken betreffende Pieter D'Espar, na zijn repatriatie voornamelijk afgehandeld door zijn procuratiehouder Jan van 't Hoff, maar deels ook door zijn overige procuratiehouders Jeremias van Riemsdijk, Jan Hendrik Ducaijlar en Michiel Romp. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Deels afschriften uit 1748. Romp Michiel Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Anna Helena Schutz, gedaan door haar ouders Landou- Thomas Schutz en Agnes Agatha Hulst van Hoorn. Schutz Anna Helena Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Arnoldus Abeleven als afgehandeld door Jan du Pire, Johannes Abeleven, Jacob Fredrik du Pire en Arnoldus Pit. Amsterdam Download
Kwitantie van P. L. Fiers voor Marcellus Emants, de procuratiehouder van de overleden Johan Anthonijs Sweers de Landas. Emants Marcellus Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Joseph Antoon Bruns, gedaan door de weeskamer. Bruns Joseph Antoon Batavia Download
Akte van adoptie door het echtpaar Paulus Nicolaasz en Maria Petronella Harmens van Nicolaas Harmens Davids, zoon van Pandan van Mandhaar, opgesteld door notaris Herman Scheltus. Harmens Maria Petronella Download
Akte van borgstelling door Fredrik Stranfer en Jan Burger voor Pieter Keerij, als universele erfgenaam en executeur testamentaire van Andries Drost, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Stranfer Fredrik Download
Brief van Nicolaas Jacob T�njes aan de aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Loemadjang, betreffende de aangifte van de geboorte van zijn zoon Frisco, geboren uit zijn vrouw Albertina Bertha Carolina Smith. T�mp�h Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Eugenie Nicoline Mathijsen, gedaan door de vader Everhardus Mathijsen. Mathijsen Eugenie Nicoline Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Pieter Jansen, afgehandeld door de curator ad lites Egbert Simon Smit. Met retroacta, 1792-1801. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Batavia Download
Stukken betreffende Roeland Palm, voornamelijk brieven. Deels afschriften. Deels in zeer slechte staat. Delft Download
Staat der traktementen in de residentie Pasoeroean bij het gouvernements-pandhuis over de maand december 1911. - - Lawang Download
Brief van de assistent-resident van Loemadjang aan de resident van Prabalingga, betreffende betaling van pensioen en onderstand aan de weduwe J. W. H. Tandie, geboren Walsarie. Met als bijlage een certificaat van ophouding van betaling. Loemadjang Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Pieter Boeijing, gedaan door de weeskamer. Boeijing Pieter Pengaron Download
Verzoekschrift van de executeuren testamentaire in de boedel van Johannes Knops, namelijk de heren N. A. Holmberg de Beckfelt, D. A. Gaaswyck en M. Dikkerik Knops, aan de residentie Court te Djapara, betreffende aanspraken op de boedel van Lim Tok. In slechte staat. Gaaswyck D. A. Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Leur voor Johannes Hermannus Krom. Krom Johannes Hermannus Leur Download
Akte van adoptie door Louis August Dormanceij Domois van Louisa Augustina, dochter van Matje of Songo van Padang, opgesteld door notaris Herman Scheltus. Batavia Download
Akte van borgstelling door Carel Hendrik Felix en Simon Francuscus Tijk voor Christina Josepha Golde, weduwe van Johannes de Loor, opgesteld door notaris Daniel Lodewijk Dewin. Golde Christina Josepha Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van overlijden, betreffende Leonard Constant Agerbeek, in leven gehuwd met Clazina Christina van Zadelhoff. Zadelhoff van Clazina Christina Download
Brief van de ontvanger van het recht van successie en overgang aan de assistent-resident van Loemadjang, betreffende indiening van een memorie van aangifte over de boedel van mevrouw Smith door haar vader F. A. Smith. In slechte staat. Soerabaja Download
Stukken betreffende afwikkeling van de nalatenschap van Jan Jurgen Melchior Blokkert door de substituut executeuren testamentaire J. J. Horn en Melchior van der Ven, aangesteld door Jacques Blauw. Deels gesteld in het Frans. Deels in slechte staat. Afschriften. Blauw Jacques Download
Brief van de resident van Bagelen aan de assistent-resident van Karanganjar, betreffende het verzoek van mevrouw Wijlie om inlichtingen omtrent een schenking van een stuk land aan haar overleden echtgenoot Hugh Gibson Wijlie. Met een onleesbaar stuk, want in zeer slechte staat. Wijlie Hugh Gibson Download
Contract tussen Hendrik Hillebrink en Aletta Arnolda Reeper, betreffende de voorwaarden van scheiding van tafel en bed, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. Deels dubbel gefilmd. Hillebrink Hendrik Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Augusta Theodora Cobet, gedaan door de vader P. Cobet. Batavia Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Pasoeroean aan zijn ambtsgenoot te Soerabaja, betreffende het bijgevoegde uittreksel uit het register van huwelijksafkondigingen aangaande Jan Willem van Zeijl en Johanna Lotje Gligor. Zeijl van Jan Willem Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Hendrik van Kamp, gedaan door de executeuren testamentaire Willem Frederik Waech en Louis Bohl. Batavia Download
Akte van adoptie door Magdalena Hendrietta Oudenhoorn, gehuwd met Nicolaas Maas, van Hendrik, zoon van de slavin Kamoenieng van Moena, in eigendom toebehorende aan de heer Maas, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Oudenhoorn Magdalena Hendrietta Download
Onderhandse schuldbekentenis door Jan Streijdbeek aan Pieter Poolman, betreffende gedeeltelijke betaling van een obligatie aan Hendrik Arend Leliveld vanwege verkochte en vermiste boter. Poolman Pieter Download
Afschrift van de geboorteakte van Geertruida Frederika, dochter van het echtpaar Catharina Carolina Alexandrina Cornelissen en Riens van der Water. In slechte staat, daardoor incompleet. Water van der Riens Download
Brief van het echtpaar J. F. Hullebusch en J. C. Hullebusch, geboren Froling aan een bevriend echtpaar. Hullebusch J. F. Download
Correspondentie tussen de resident van Besoeki en de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende L. C. Kulenkamp Lemmers. Kulenkamp Lemmers L. C. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johanna Francisca Theodora Nagel, gedaan door lijkaanvaarder Adriaan Jacobus Gouka. Nagel Johanna Francisca Theodora Download
Ambtelijke correspondentie betreffende de aanstelling van J. Kwast. Kwast J. Download
Akte van adoptie door Adrianus Burchardus de Kock en Jacob Sechuijsen, als executeurs testamentaire van Johannes Petrus Lencke, van Johannes Petrus Lencke, zoon van Juno van Mandhaar, vrijgegeven slavin van dhr. Lencke, opgesteld door notaris Benedictus Lambertus van Zitter. Batavia Download
Verzoekschrift van Jeronimus Fiers aan het College van Boedelmeesters te Batavia, betreffende het verkrijgen van een officieel document van overschrijving van een huis van Charles Maudes aan de heer Fiers. Batavia Download
Stukken betreffende verkoop door de Bank van Lening aan Pieter Walbeek van een erf uit de boedel van Fredrik Willem Nicolaas en verkoop door Johan Hendrik Holle, als procuratiehouder van de heer Walbeek, aan Petrus Theodorus Chassee van het genoemde erf. Nicolaas Fredrik Willem Download
Boedelrekening van de kinderen van Jan Lambertsz Radder, te weten Lambert, Jacob, Wessel en Pieter Radder, over 1691-1702. - Lambert Download