22.741 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Cognossement tussen Barend Lont en de heren Charles & Th. Cazenove, betreffende de aflevering van goederen aan Jacob Mestrezat te Batavia. Lont Barend Download
Verzoekschrift van Olie en Co. aan de resident van Pasoeroean, betreffende toestemming voor het plaatsen van ijsdepots om hun ijs ook te kunnen verkopen in Malang. In slechte staat. Pereira D. A. Download
Stukken betreffende Pieter D'Espar, na zijn repatriatie voornamelijk afgehandeld door zijn procuratiehouder Jan van 't Hoff, maar deels ook door zijn overige procuratiehouders Jeremias van Riemsdijk, Jan Hendrik Ducaijlar en Michiel Romp. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Deels afschriften uit 1748. Romp Michiel Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Arnoldus Abeleven als afgehandeld door Jan du Pire, Johannes Abeleven, Jacob Fredrik du Pire en Arnoldus Pit. Amsterdam Download
Brief van Nicolaas Jacob T�njes aan de aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Loemadjang, betreffende de aangifte van de geboorte van zijn zoon Frisco, geboren uit zijn vrouw Albertina Bertha Carolina Smith. T�mp�h Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Pieter Jansen, afgehandeld door de curator ad lites Egbert Simon Smit. Met retroacta, 1792-1801. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Batavia Download
Stukken betreffende Roeland Palm, voornamelijk brieven. Deels afschriften. Deels in zeer slechte staat. Delft Download
Brief van de assistent-resident van Loemadjang aan de resident van Prabalingga, betreffende betaling van pensioen en onderstand aan de weduwe J. W. H. Tandie, geboren Walsarie. Met als bijlage een certificaat van ophouding van betaling. Loemadjang Download
Verzoekschrift van de executeuren testamentaire in de boedel van Johannes Knops, namelijk de heren N. A. Holmberg de Beckfelt, D. A. Gaaswyck en M. Dikkerik Knops, aan de residentie Court te Djapara, betreffende aanspraken op de boedel van Lim Tok. In slechte staat. Gaaswyck D. A. Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van overlijden, betreffende Leonard Constant Agerbeek, in leven gehuwd met Clazina Christina van Zadelhoff. Zadelhoff van Clazina Christina Download
Brief van de ontvanger van het recht van successie en overgang aan de assistent-resident van Loemadjang, betreffende indiening van een memorie van aangifte over de boedel van mevrouw Smith door haar vader F. A. Smith. In slechte staat. Soerabaja Download
Stukken betreffende afwikkeling van de nalatenschap van Jan Jurgen Melchior Blokkert door de substituut executeuren testamentaire J. J. Horn en Melchior van der Ven, aangesteld door Jacques Blauw. Deels gesteld in het Frans. Deels in slechte staat. Afschriften. Blauw Jacques Download
Brief van de resident van Bagelen aan de assistent-resident van Karanganjar, betreffende het verzoek van mevrouw Wijlie om inlichtingen omtrent een schenking van een stuk land aan haar overleden echtgenoot Hugh Gibson Wijlie. Met een onleesbaar stuk, want in zeer slechte staat. Wijlie Hugh Gibson Download
Contract tussen Hendrik Hillebrink en Aletta Arnolda Reeper, betreffende de voorwaarden van scheiding van tafel en bed, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. Deels dubbel gefilmd. Hillebrink Hendrik Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Pasoeroean aan zijn ambtsgenoot te Soerabaja, betreffende het bijgevoegde uittreksel uit het register van huwelijksafkondigingen aangaande Jan Willem van Zeijl en Johanna Lotje Gligor. Zeijl van Jan Willem Download
Onderhandse schuldbekentenis door Jan Streijdbeek aan Pieter Poolman, betreffende gedeeltelijke betaling van een obligatie aan Hendrik Arend Leliveld vanwege verkochte en vermiste boter. Poolman Pieter Download
Correspondentie tussen de resident van Besoeki en de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende L. C. Kulenkamp Lemmers. Kulenkamp Lemmers L. C. Download
Ambtelijke correspondentie betreffende de aanstelling van J. Kwast. Kwast J. Download
Verzoekschrift van Jeronimus Fiers aan het College van Boedelmeesters te Batavia, betreffende het verkrijgen van een officieel document van overschrijving van een huis van Charles Maudes aan de heer Fiers. Batavia Download
Stukken betreffende verkoop door de Bank van Lening aan Pieter Walbeek van een erf uit de boedel van Fredrik Willem Nicolaas en verkoop door Johan Hendrik Holle, als procuratiehouder van de heer Walbeek, aan Petrus Theodorus Chassee van het genoemde erf. Nicolaas Fredrik Willem Download
Brief van J. Verhaag, weduwe J. P. Hoffmann, te Breda aan Hendrik van Stockum te Batavia, betreffende haar behouden aankomst met haar dochtertje in Nederland. Stockum van Hendrik Download
Brief van J. F. Couvreur, administrateur van de landen "Toengangan en Banjak", aan de assistent-resident van Loemadjang, betreffende de woonplaats van enkele employees. Hoyel L. Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indi�, betreffende de benoeming van David Taillefert in plaats van Diderik Heyman. Heyman Diderik Download
Verzoekschriften van J. L. Neuteboom aan onder meer de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Prabalingga, betreffende een overlijdensakte van zijn echtgenote Klazina Johanna Grendel. Neuteboom J. L. Download
Brief van de gewestelijke secretaris van Pasoeroean aan de assistent-resident van Loemadjang, betreffende de benoeming van P. R. Vetter, doorgezonden aan de patih en controleur van Loemadjang en de controleur van T�mp�h. Vetter P. R. Banjoemas Download
Stukken betreffende de zending van militairen, waaronder dragonders, naar Djogjakarta. Afschriften. Spitsbergen Valentijn Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indi�, betreffende onrechtmatigheden in de aanvraag voor toestemming voor een huwelijk tussen Cornelis Jacobs en Dina Wilhelmina Evers. Deels dubbel gefilmd. Jacobs Cornelis Download
Uittreksel uit de generale resoluties van de Raad van Indi�, betreffende de verblijfplaats van August Rudolf van Neindorff. Neindorff van August Rudolf Download
Afschrift van stukken betreffende de tot soldaat gedegradeerde boekhouder en eerst gezworen klerk Johan Adolph Kuuhl. In slechte staat. Kuuhl Johan Adolph Download
Cognossement tussen T�ger Abo en de weeskamer Amsterdam, betreffende het afleveren van geld bij de weeskamer Batavia. Abo T�ger Amsterdam Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indi�, betreffende de benoeming van Jan Vermeulen in plaats van Lieve Nicolaas Meijbaum. Meijbaum Lieve Nicolaas Download
Dienstnota van het weduwen- en wezenfonds aan het residentiekantoor Pasoeroean, betreffende betaling door E. W. Bitterberg. Bitterberg E. W. Pasoeroean Download
Stukken betreffende de weduwe van Christoffel Jacob Verweij en haar kinderen Gerrit Jacob of Gerrit Christoffel en Margaretha Verweij, verzonden aan de weeskamer. In slechte staat. Verweij Christoffel Jacob Download
Brief van de resident van Besoeki aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende een rapport van dr. J. M. Janse over een ziekte. Janse J. M. Download
Brief en circulaire met intekenlijst van het voorlopig "comit� ter behartiging van kolonisatie en kleinen landbouw", betreffende geldelijke steun voor naar Java gekomen Transvalers. Bomhoff J. Download
Verklaring van armoede voor Anna Maria van der Schelling, betreffende het in armoede overlijden van haar grootmoeder Amelia van Bengale, opgesteld door Clara Reijniers, weduwe van Jacobus Ledel. Bengale van Amelia Download
Brief van P. J. de Meuron als commandant van Post de Qual aan Cornelis Sinkelaar, betreffende Jan Frederik Brodier en Hennerich Miorhaan. Deels in slechte staat. Batavia Download
Staat van gronden in eigendom aangevraagd, betreffende M. W. Schell. Schell M. W. Download
Stukken betreffende procureur Otto Godhold Friedeman von Tumpling. Deels een afschrift. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Deels in slechte staat. Tumpling von Otto Godhold Friedeman Batavia Download
Cognossementen tussen verschillende zeelieden en Michiel Mounier of Van Citters & Catteau, betreffende aflevering van goederen aan Jacobus Mestrezat te Batavia. Met brieven van de firma Van Citters & Catteau aan Jacobus Mestrezat. Deels in slechte staat. Deels dubbel. Mestrezat Jacobus Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pekalongan aan de fiscaal van de Raad van Justitie te Semarang, betreffende de wettiging van Johanna Christina Elisabeth, Johannes Carolus Engelbertus, Johanna Christina Engeltina, Anna Maria Catharina, Johanna Theodora Engeltina, Johannes Theodorus Anthonius, Johanna Theodora Gertruda en Johannes Fredericus Albertus door het huwelijk van hun ouders Johannes Westhoff en Christina Peereo. In slechte staat. Peereo Christina Download
Stukken betreffende de administratie voor Christiaan Douglas, opgesteld door zijn voogden Abraham Douglas en Christiaan Daniels van Wijkhuijze en verstuurd aan de weeskamer Batavia. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Deels incompleet. Download
Stukken betreffende de rechtzaken door Adriaan Hendrik Rijkschroeff als gesubstitueerde procuratiehouder van Sech Mohamat bin Abdul Rachman Baharmoes, deels vertegenwoordigd door zijn geconstitueerde Jan Pieter Muller, tegen Said Abdul Rachman bin Allie Maula Gyle ook genoemd Sech Abdul Rachman bin Alli Molahili en Sjech Auwal bin Achmat Lachbal, deels vertegenwoordigd door hun procureur Kruger Carel Twijsel, deels betreffende een schuld aan de overleden Said Oesin bin Abdulla Bafagie en deels betreffende een schuld aan de eiser. Deels gesteld in het Arabisch en het Maleis. Deels afschriften. Deels incompleet en dubbel gefilmd. Rijkschroeff Adriaan Hendrik Download
Uittreksels uit de notulen van de Raad van Indi�, betreffende de benoeming van de weduwen Gennip en Van Grols en na het overlijden van de weduwe Gennip de benoeming van Adriana Cordenoirt, echtgenote van Philippus Gerardus Jurriaan Ondaatje. Ondaatje Philippus Gerardus Jurriaan Download
Correspondentie tussen Philip Henri Fredrik von Horn, de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Loemadjang en zijn ambtgenoot te Malang, betreffende het voorgenomen huwelijk van dhr. Von Horn met Anne Marga Cornelia Versteegh. Deels in slechte staat. Loemadjang Download
Opgave van de erkenningen van natuurlijke kinderen te Meester Cornelis, betreffende Emil Jozef, zoon van Karel Emil Bernhardt Rudolph en Roejah, en Jacques Cornelis, zoon van Louis Loriaux en Amah. Rudolph Karel Emil Bernhardt Download
Kopie van een krantenartikel, betreffende het verplaatsen van de oude poort aan de Tangerangschen weg naar het openluchtmuseum achter het Landarchief. Deels verkeerd gefilmd. - - Download
Deel 2/B/14. Bevat: Verklaringen van de Burgerlijke Stand betreffende voorgenomen huwelijken, 1883-1887. Gesteld in het Engels en Singalees. Colombo Download
Stukken betreffende Benjamin Heijnen, gehuwd met Jannetje Tuijnman, in relatie tot zijn procuratiehouders, voornamelijk Anthonij Sluijter en Roeloff van Noorle (tevens executeur testamentaire) en executeur testamentaire Pieter Kok. Tuijnman Jannetje Download
Correspondentie tussen het departement van Onderwijs, Eredienst en Nijverheid en de resident van Pasoeroean, betreffende de benoeming van M. Wattendorff. Deels in slechte staat. Wattendorff M. Download