839 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Akte van procuratie door Hendrik van Basel van Johannes Damius en Lodewijk Kemp, opgesteld door notaris Joan van der Voort. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Gerard Willem Mersen Senn van Basel, gedaan door Jean Pierre Jannette Sralen Junior, als gemachtigde van Frans Jacob Leonard Mersen Senn van Basel, Jan Martinus Bik, echtgenoot van Rosalia Sophia Mersen Senn van Basel en Willem Butin Bik, als gemachtigde van Jeanne Frederika Mersen Senn van Basel, echtgenote van Dirk Butin Schaap. Download
Uittreksel uit het register der besluiten van de resident van Pasoeroean, betreffende het verzoek van J. J. C. Ensched�, procuratiehouder van Kivee Kang Tho, om een afschrift van een eigendomsakte, verzonden aan de secretaris van de residentie Pasoeroean. Conduite-staat van Hendrik Engelkeer (E481). Download
Stukken betreffende de rechtzaken door Adriaan Hendrik Rijkschroeff als gesubstitueerde procuratiehouder van Sech Mohamat bin Abdul Rachman Baharmoes, deels vertegenwoordigd door zijn geconstitueerde Jan Pieter Muller, tegen Said Abdul Rachman bin Allie Maula Gyle ook genoemd Sech Abdul Rachman bin Alli Molahili en Sjech Auwal bin Achmat Lachbal, deels vertegenwoordigd door hun procureur Kruger Carel Twijsel, deels betreffende een schuld aan de overleden Said Oesin bin Abdulla Bafagie en deels betreffende een schuld aan de eiser. Deels gesteld in het Arabisch en het Maleis. Deels afschriften. Deels incompleet en dubbel gefilmd. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Hermanus Johannes Jansen, gedaan door Nicolaas Hendrik Eicter, als procuratiehouder van Orianus Onisius en Lambert Joseph Cornelis en Siljuna Ernestina Jacob, echtgenote van Johan Carel Braune. Download
Akte van adoptie door Jean Dat en Andries Teisseire, als procuratiehouders van de gerepatrieerde Pieter Evers, van Pieter, zoon van Kananga van Boegis, opgesteld door notaris Johannes Greving. Download
Stukken betreffende de zakelijke transacties tussen Eduard Daniels enerzijds en Coenraad Martin Neun en Johan Lubbert Umbgrove anderzijds, deels via de firma's Severin & Haesebroeck te Amsterdam en De Coninck & Co te Kopenhagen. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Deels afschriften. Deels gesteld in het Frans. Deels in slechte staat. Download
Akte van procuratie door Johannes Topsvoort van Isaack Soual en Willem Schol, opgesteld door notaris Jacob Levier. Download
Afschriften van de akte van verkoop door Abraham Ferdinand, procuratiehouder van de vendumeesters, aan Nicolaus en Pieter Engelhard, Willem Adriaan Senn van Basel, Willem Jacob Cranssen en Jan Michiel van Beusechem, van het domein land "Waro", opgesteld door de schepenen in 1811. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Batavia Download
Akte van procuratie door Pieter Bertrand en Jacobus Smitman van Isaacq Soual en Herman Hartwig Henricus Muller, opgesteld door notaris Adriaan Paaijs. Download
Akte van kwitantie van de erfgenamen van Benjamin Heijnen, namelijk Willem Muyderman; Gerard Ignace Pex in de plaats van Johannes Schad�, executeur testamentaire van Cicilia Wessenberg, erfgename van Anthony Sluyter; Hendrik Huijbert vanwege endossement van Anthony van der Bank en Cornelis Nieuwout, procuratiehouders van het echtpaar Pieter Kok en Elisabeth Poelman, voor de weeskamer Amsterdam namens de weeskamer te Batavia, opgesteld door notaris Dominicus Geniets. In slechte staat. Download
Stukken betreffende de erfgenamen van Jan of Johannes van der Hiel, in leven gehuwd met Elisabeth Bouwmeester, namelijk Andries Strik als procuratiehouder van Maria, Pieter, Sara en Barend van der Hiel, kinderen van Jeremias van der Hiel en Marretje van der Mast; Adrianus Mulder en Jacobus Plas, substituten voor procuratiehouder Johan Casper Sperling namens Petronella, dochter van Neltje Cornelia Bouwmeester, weduwe van Tobias Wans; Thomas Groeneweg van Oudshoorn als executeur testamentaire van Jan van der Hiel en procuratiehouder van Johan Hendrik, zoon van Jacob Abraham Propstijn en Jacoba Antonetta Bouwmeester. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Download
Stukken betreffende de aanspraken van Dirk Willem van der Brugghen, deels vertegenwoordigd door zijn procuratiehouder Hendrik Brouwer, op Pieter Willem Lammens, verzonden aan de weeskamer te Batavia. Afschriften 1759-1763. Download
Stukken betreffende Jan Joachim Plaat, deels als borgsteller en procuratiehouder van Hendrik Josephe, en deels ook zijn (gesepareerde) echtgenote Geertruijda Theodora van Batavia, 1768-1779. Met stukken betreffende de heren Van Rijck & Prediger, 1823-1824. Deels dubbel. Deels afschriften of uittreksels. Deels in slechte staat. Deels incompleet. Download
Stukken betreffende Nicolaus Engelhard, onder te verdelen in rekeningen in relatie tot Jacobus Bonte (1823), kassaboek met N. A. Vestieu (1830) en een onbekende (1824-1826), contingentsboek van de "districten Tjejoeroek en Tjeawi", brieven in relatie tot Van den Broek en rekeningen betreffende de Buitenzorgse landen (1819), papieren betreffende de administratie van de goederen van Engelhard tijdens zijn verblijf in Nederland door zijn gemachtigden Willem Nicolaas Servatius, Klaas Heynis, Gerrit Jan Sloet en Jacobus Bonte (1823-1824), stukken betreffende "Pondok Gedeh" en "Banjerwaroe" (1823-1824), inventarissen door de heer Van den Broek en stukken betreffende Soekaboemi (1821-1823) en Cheribon (1808). Deels gesteld in het Chinees, Javaans, Maleis en Engels. Deels afschriften. Deels in slechte tot zeer slechte staat, deels dubbel gefilmd. Incompleet. Download
Akte van procuratie door Jacobus Blonde van Johannes Vos en Cornelis Domburg junior, opgesteld door notaris Andries Jan Zall�. Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Johannes Bellemont, in leven gehuwd met Catharina Elizabeth Dieterich, afgehandeld door de executeurs testamentaire Johan Casper Moses en Simon Hendrik Rose, met later als gesubstitueerd executeur Jan Willem Domis. Met retroactum, 1805. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Download
Akte van adoptie door Jean Dat en Andries Teisseire, als procuratiehouders van de gerepatrieerde Pieter Evers, van Pieter, zoon van Kananga van Boegis, opgesteld door notaris Johannes Greving. Download
Stukken betreffende Benjamin Heijnen, gehuwd met Jannetje Tuijnman, in relatie tot zijn procuratiehouders, voornamelijk Anthonij Sluijter en Roeloff van Noorle (tevens executeur testamentaire) en executeur testamentaire Pieter Kok. Download
Ingekomen brieven bij Jan Pieter Seijller, deels samen met zijn echtgenote Soetje Sara van Basel, te Batavia van familieleden en zakelijke contacten in Nederland, Duitsland en Indi�, waaronder voornamelijk zijn procuratiehouder Hendrik Molkenboer, A. Charbon, deels samen, Gilles Granpr� en Zoon, G. C. Kropffgansz en Georg Moses Weinberger. Met bijlagen. Met enkele uitgaande brieven van de heer Seijller. Deels gesteld in het Duits en Maleis. Deels afschriften. Deels dubbel, deels in verkeerde volgorde gefilmd, deels dubbel gefilmd en deels in zeer slechte staat. Gesplitst, zie ook registratienummer VIBDNI016667. Download
Stukken betreffende Abraham Gobius, vermoedelijk ingekomen bij zijn gemachtigde Johan Hendrick Holle te Batavia als opvolger van eerdere gemachtigden Martinus Hugo van Loon en Gose Theodore Vermeer. Deels in slechte staat. Deels incompleet. Deels afschriften. Download
Stukken betreffende Nicolaas Hartingh, gehuwd met Giuana Wilhelmina Hilgers, afgehandeld door zijn procuratiehouder Johan Godfried Teegel, later vervangen door Christiaan Willem Meij en Christiaan Reessen. Tevens een kwitantie van Samuel Pietersz als procuratiehouder van Hendrik Britton voor Johan Christiaan Mansveld, wegens een schuld van diens broer Johan Fredrik Mansveld bij Christiaan Willem Meij, afschrift 1754. Daarnaast notari�le en onderhandse transportakten van de slaaf Rasia van Maccasser, 1778-1779. Download
Stukken betreffende Frans Jacob Berg, waaronder kwitanties, notari�le akten zoals bodemarijbrieven, stukken betreffende zakelijke transacties te Coromandel, brieven van Carel de Riberto te Surat en stukken afgehandeld door de gemachtigden James Burnett en Pieter Laurenson na Bergs repatri�ring. Deels gesteld in het Frans en Engels. Deels dubbel gefilmd, deels in verkeerde volgorde gefilmd, deels in slechte staat. Deels afschriften. Download
Brieven van W. Wijngarden voornamelijk aan zijn procuratiehouders Jacob van der Rijth, Isac Snevens en zijn zuster jonkvrouw Wijngarden te 's-Gravenhage. Met een specificatie van goederen en een memorie van brieven. Deels in zeer slechte staat. Download
Akte van emancipatie door Bernardus Dias, als procuratiehouder van Margaretha Catharina Kammert, weduwe van Adriaan van Ravesteijn, van de slaaf Pasop van Batavia, opgesteld door de schepenen. Batavia Download
Stukken betreffende het handelshuis De Coninck en Co. te Kopenhagen, afgehandeld door voornamelijk de supercargos Michiel Abr�e Fugl en Andries Gabriel Swebelius, en tevens Samuel Traugott Gruttner en Heinrich Horneman, en door procuratiehouders Coenraad Marten Neun en Carel Hendrik Specht. Deels in relatie tot het handelshuis Duntzfeld en Compagnie. Tevens stukken betreffende de nalatenschap van John Kennier Thompson. Deels gesteld in het Duits, Deens en Engels. Deels dubbel, deels dubbel gefilmd en deels in slechte staat. Download
Akte van procuratie door Hendrik Bakker van Arnoldus Boonen en Gilles van Groeneveld, opgesteld door notaris Josua Leonardus Gousset. Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Willem Christoffel Engert, afgehandeld door de executeurs testamentaire Wijbrand de Jongh en Carel Saxe. Deels afschriften. Met retroacta 1788-1793. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jacob Kloppenburg, gedaan door Jean Pierre Jeanette Walen, als medewerker van het administratiekantoor Feideman en van Kerchem en in die hoedanigheid procuratiehouder van de weduwe Johanna Henriette Wilhelmina van Reijn. Download
Brief van de gezamenlijke Raden van Holland, Zeeland en Friesland aan heren in Indi�, betreffende de onder curatele stelling van Paulus Hendrik Willem de la Fargue en zijn echtgenote Anna Leonora Henrietta Sander van curator Willem Wintgens te Amsterdam en de rol van procuratiehouder J. C. Schultz. Bijgevoegd afschrift van een rekening courant en een verklaring betreffende De La Fargue. Deels afschriften. Deels in meervoud. Download
Brief van Herman Ludewig betreffende zakelijke transacties. Deels in slechte staat en daardoor incompleet. Padang Download
Ingekomen brieven bij Willem Arnold Alting te Batavia van diens procuratiehouder te Leiden, de firma "Abraham Musketier en zonen". Met als bijlagen rekeningen courant en cognossementen. Deels afschriften, deels dubbel gefilmd, deels incompleet, deels in verkeerde volgorde gefilmd en deels in slechte staat. Download
Stukken betreffende Johannes Cornelis de Groot, deels afgehandeld door P. Fieteris en door de gemachtigden Johannes Kruck en Paulus Haersen. Download
Correspondentie tussen het handelshuis Abraham & Paul Chatelain te Amsterdam en haar procuratiehouders te Batavia de heren Michiel Romp en David Joan Smith. Vanaf 1774 wordt alleen de heer Smith aangeschreven. Met bijgevoegde akten en rekeningen. Tevens persoonlijke stukken ingekomen bij en van Albertus Gerardus Smith en zijn echtgenote Sophia Johanna Elisabeth Trotz. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Download
Stukken betreffende Paulus Ribaut, deels aangaande zijn nalatenschap, 1746-1749. Met een kopie van het "Maandblad der vereeniging van inspecteurs van financi�n" met daarin een artikel over de heer Ribaut, 1928. Deels dubbel gefilmd en deels in slechte staat. Download
Ingekomen brieven bij en uitgaande brieven van Jan Louis van Nimwegen te Batavia van en aan zakelijke contacten in Nederland, Duitsland en Indi�, waaronder zijn procuratiehouders te Amsterdam Jacob Armenault en Hendrik Pauw. Tevens ingekomen brieven bij Jan Cornelis van Nimwegen te Semarang van onder andere familieleden, deels betreffende het overlijden van zijn vader Jan Louis. Deels gesteld in het Frans. Deels in zeer slechte staat, deels incompleet, deels in verkeerde volgorde gefilmd, deels dubbel gefilmd en deels afschriften. Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Fredrik Bouman, afgehandeld door de executeuren testamentaire Abraham Greving en Jacob van Dorssen. Met retroacta 1770-1771. Met bijgevoegd het testament van Cornelia Jongwaert, weduwe van Johannes Bouman uit 1751 en met een akte van procuratie door Johann Fredrik Christiaan Brandes van Cornelis van Zwaard en Jacob van Dorssen uit 1774. Deels dubbel gefilmd. Download
Twee onderhandse aktes van procuratie door W. R. Buijs van H. A. Benit en E. Ohl om het onderzoek van de grondhuurakten bij te wonen. Download
Stukken betreffende (de nalatenschap van) Willem Hiacintus Dekker en deels ook zijn vrouw Johanna Pieters. Voornamelijk gerechtelijke stukken betreffende W. H. Dekker en/of Georgius Everhardus Munnik. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Download
Brief van de controleur aan de assistent-resident van Loemadjang, betreffende het verzoekschrift van A. N. Savage. Afschrift. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Thomas Johannes Wilhelmus Litson, gedaan door de procuratiehouder van zus Rosina Pieters, weduwe van de heer Litson, namelijk Levie Pieters. Deels verkeerd gefilmd. Incompleet. Meester Cornelis Download
Akte van procuratie door Sophia Francina Westpalm, weduwe van Reijnier de Klerk, van Jacob Cornelis Mattheus Radermacher, Hendrik van Oort, Paulus van den Bogaard en Abraham van Gerven, om haar goederen in Holland te beheren, opgesteld door notaris Leendert Rolff. In slechte staat. Download
Stukken betreffende Pieter D'Espar, na zijn repatriatie voornamelijk afgehandeld door zijn procuratiehouder Jan van 't Hoff, maar deels ook door zijn overige procuratiehouders Jeremias van Riemsdijk, Jan Hendrik Ducaijlar en Michiel Romp. Deels dubbel gefilmd. Deels in slechte staat. Deels afschriften uit 1748. Download
Stukken betreffende Adrianus Weijding, deels als procuratiehouder van Joachim Bank en als executeur testamentaire van Willem de Groot. Met rekeningen courant van Johannes Carel Biesenbroek over 1778 en van Johan Wilhelm - over 1779. Deels een afschrift. Deels dubbel en verkeerd gefilmd. Deels incompleet en deels in slechte staat.� Download
Akte van schuldbekentenis door Lim Hapnio aan Anthonij Simonsz van der Heijde en akte van procuratie door dhr. Van der Heijde van Isaac en Alexander Plache, opgesteld door notaris Nicolaas Crul. In slechte staat. Download
Gerechtelijke stukken, betreffende Wolradt August Rose, recent gehuwd met Anna Louisa Hoff, gedagvaard door Johan Jacob Hoff, vader en gemachtigde van zijn dochter Hoff, vanwege de ontdekking van een eerder huwelijk van Rose in Engeland. Deels een afschrift. Deels in slechte staat. Semarang Download
Stukken betreffende het transport van een stuk land genaamd Tjipete door Hadjie Djaijkeoen, als procuratiehouder van Aliem of Bappa Asnan, de executeur testamentaire in de nalatenschap van Tjinnik of Bappa Aliem, aan Codja. Download
Brief van Herman Ludewig betreffende zakelijke transacties. Deels in slechte staat en daardoor incompleet. Download
Stukken betreffende Roeland Palm, deels afgehandeld door zijn procuratiehouder Henricus van Santen. Deels in zeer slechte staat. Deels afschriften. Poulo Chinco Download
Akte van procuratie door Hendrik Adriaan Lokman van Dirk Houttuijn en Johannes van den Bergh in de plaats van de overleden Johannes Andriesen, om de erfenis van Frans Adam Carelson, afgehandeld in Nederland door de executeuren testamentaire Willem Klump, Christoffel Hendrik Klump en Leendert Nicolaas Bomme, In Indi� af te wikkelen, opgesteld door notaris Herman Scheltus. Download