65.073 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Verzoekschrift van Jan Vincent aan de predikanten en ouderlingen van de kerkenraad te Batavia, betreffende de doop van zijn geadopteerde dochter Thomasia Maria. - Thomasia Maria Download
Inventaris van de boedel van Margaretha Jacomina Brummert, weduwe van Mattheus Gargon, opgesteld door de weeskamer. Afschrift. Batavia Download
Akte van adoptie door het echtpaar Anthonij Eliazar Jacobsz en Margaretha Abrahams van Petrus Anthonijsz, zoon van Ketjiel Ragam en Niey Siea, opgesteld door notaris Johannes Nicolaas Bestbier. Anthonijsz Petrus Download
Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Hendrik Munts, afgehandeld door zijn executeuren testamentaire Jan Willems en Lodewijk Abrahams. Met retroacta, 1756-1757. Tevens enkele stukken betreffende Hendrik van der Bok, waaronder een procuratie door hem van de heren Willems en Abrahams. Tevens een incompleet procesverbaal betreffende inbeslagname van goederen. Deels afschriften en uittreksels. Deels in slechte staat. Batavia Download
Kerkelijke attestatie voor Elizabeth Hermina Johanna van Eeten. Eeten van Elizabeth Hermina Johanna Download
Declaratie van onkosten van advocaat Carel Philip Johan Schippers, inzake het presenteren van het verzoek van Isaak Soual en Harman Hartwig Lodewijk Mulder voor de Raad van Justitie. Declaratie van onkosten van advocaat Carel Philip Johan Schippers, inzake Isaack Soual en Herman Hartwich Hendrik Muller als executeuren van een onbekende persoon enerzijds en Leonora van Nias anderzijds. Deels verkeerd en in de verkeerde volgorde gefilmd. Deels incompleet. Deels in slechte staat. Download
Inventaris van de boedel van Hendrik Harman Setler, opgesteld door de weeskamer. Afschrift. Setler Hendrik Harman Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Frederik Alexander Hemmelman, gedaan door de echtgenote Louise Seranie alias Setijem [H428]. Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johan Wilhelm Gottlieb Harloff, gedaan door de echtgenote Susanna Gerardina Cornelia Haak Bastiaanse [H429]. Haarlem Download
Brief van W. L. Herman aan de wees- en boedelkamer Batavia, betreffende Godfried Parijer. Parijer Godfried Download
Akte van adoptie door Jan Ewers van Jan Everhem Spies, zoon van de slavin Estrea van Maccasser, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Deels in slechte staat. Spies Jan Everhem Download
Stukken betreffende de zakelijke transacties tussen Eduard Daniels enerzijds en Coenraad Martin Neun en Johan Lubbert Umbgrove anderzijds, deels via de firma's Severin & Haesebroeck te Amsterdam en De Coninck & Co te Kopenhagen. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Deels afschriften. Deels gesteld in het Frans. Deels in slechte staat. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Pieter de Munnik, gedaan door de weeskamer. Munnik de Pieter Koetaradja Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Hoorn voor Adrianus Pieter van Soest. Soest van Adrianus Pieter Hoorn Download
Verzoekschrift van Frederik Hendrik Bernhard Holtz aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. Holtz Frederik Hendrik Bernhard Pasoeroean Download
Akte van adoptie door Fredrik Willem Nicolaas van de slavin Maria, dochter van de slavin Catje van Chiribon, opgesteld door notaris Herman Scheltus. - Maria Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van S. Pakaila, gedaan door Ch. Pakaila. Batavia Download
Attestatie de vita voor A. F. Forster, weduwe van J. A. van der Geugten. Met een betalinglijst van het weduwen- en wezenfonds van de officieren der landmacht, betreffende onder andere mevrouw Forster. Deels in zeer slechte staat en daardoor incompleet. Geugten van der J. A. Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Andries Olis of Olits, afgehandeld door de executeuren testamentaire Franciscus Somers en Dirk van der Hoeff. Batavia Download
Staat van dienst van Johannes Henrikus Mentz over de periode 1839-1864. Mentz Johannes Henrikus Download
Testament van het echtpaar Albertus Frappe en Anna Dorothea Wendschoe, opgesteld door notaris Steeven Lieve Garrisson. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Josephina Christina de Pabst, gedaan door de vader Frans Ferdinand Johannes de Pabst. Pabst de Josephina Christina Download
Brief van Jacob Blanck aan Frans Hakker. In slechte staat. Blanck Jacob Download
Verzoekschrift van Alexis Amiot aan het hoofd van het Plaatselijk Bestuur te Banjoewangi, betreffende de aanschaf van een vuurwapen. Amiot Alexis Kempit Download
Brief van Adam Lyfsits, gehuwd met Anna de Graaf, aan een weeskamer te Indi�, betreffende een verzoek aangaande een deel van de nalatenschap van zijn vader. 's-Gravenhage Download
Verzoekschriften van Van der Genst, namens Carolus Gerritsz, aan de Raad van Justitie te Batavia, betreffende de veroordeelde Gerritsz in de rechtszaak aangespannen door Seraphina Adriana Louis. Deels in slechte staat. Deels incompleet. Deels afschriften. Louis Seraphina Adriana Download
Contract tussen Albertus Henricus Veuge en Maria van Os, betreffende het overgeven ter adoptie van haar zoon Christiaan, eerder geadopteerd door de heer Veuge, en haar ongeboren kind aan het echtpaar Theodorus van Voorsz en Johanna Jacoba van Os, opgesteld door secretaris van politie Elias Mazel. Afschrift. Banda Download
Akte van adoptie door het echtpaar Anthonij Cornelis en Wilhelmina Gerardina Nuijtelaar van Paulus Anthonijs, zoon van Leela van Batavia, opgesteld door notaris Jan Jacob van Polanen de Bevere. Cornelis Anthonij Download
Stukken betreffende het verzoek van C. J. van der Vlis aan de gouverneur-generaal om samen met de heer Gericke een Javaanse bijbelvertaling te vervaardigen. Deels een afschrift. Deels in slechte staat. Vlis van der C. J. Download
Ingekomen brieven bij de weeskamer Batavia van de weeskamer Enkhuizen, 1759-1777. ("Aankomende brieven van Enchuysen") Met index op datum. Met als bijlagen een procuratie, notari�le akten, cases posities, een rekening, cognossementen, een boedelrekening, notities en een naamregister, 1730-1766. Afschriften. Deels dubbel gefilmd. Batavia Download
Akte van adoptie door Jan Dirck Hensen van Fraens Kramer, zoon van Sovia van Boegis, opgesteld door notaris Abraham van Dinter. Deels dubbel gefilmd. Boegis van Sovia Download
Akte van adoptie door Thobias Davidsz van Juliana Elisabeth Davids, dochter van Elisabeth Hendrik Vroom, opgesteld door notaris Matthias Diderik van Haak. Met ondergeschreven uittreksel uit het doopboek van de portugese kerk. Davidsz Thobias Download
Brief van de chef der vierde waterstaatsafdeling aan de resident van Pasoeroean, betreffende de overplaatsing van M. K. Lindhout, zich noemende Van Wijngaarden Lindhout, van Soerabaja naar Pasoeroean. Soerabaja Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Frederik Hendrik Sersansie, gedaan door zijn vader en lijkaanvaarder Christiaan Hendrik Sersansie. In slechte staat, daardoor incompleet. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Marie Louise Catelin, in leven gehuwd met dhr. Bourret, gedaan door de zoon Henri F�lix Louis Bourret. Catelin Marie Louise Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Rosaline Jenny Dutrieux, gedaan door de vader Benjamin Albert Carel Dutrieux. Dutrieux Rosaline Jenny Download
Afstammingsbewijzen voor S. C. van Kesteren, Franciscus Albertus van Kesteren en Geertruida Dikkeboom. Gesteld in het Bahasa Indonesia. Kesteren van Franciscus Albertus Download
Aantekening van de samensteller van het archief betreffende G114. \ \ Download
Akte van adoptie door Martinus Gerardus van den Broek van Jan Hendrik van den Broek, zoon van Njaij Oejan, opgesteld door de assistent-resident van Buitenzorg, Martinus van Doorninck. Pondokged� Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Junius Fokkens, gedaan door de vader Lodewijk Karel Fokkens. Fokkens Junius Download
Inventaris van de boedel van Neltjie Cornelia Bouwmeester, weduwe van Thobias Wans, opgesteld door de weeskamer. Afschrift. In slechte staat. Batavia Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Ambon voor Hanriette Surich. Met een aantekening betreffende Henriette Casparina van Munster, geboren Zurich. Surich Hanriette Download
Akte van procuratie door Johannes Topsvoort van Isaack Soual en Willem Schol, opgesteld door notaris Jacob Levier. Download
Akte van borgstelling door Jan Jacob Snijders en Adam de Bruin voor Jacobus Anthonius Beijvanck, als executeur testamentaire van Jan Pluis, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. Batavia Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Groningen voor R. A. Eekhout. Eekhout R. A. Groningen Download
Verschillende declaraties van onkosten van de procureurs Otto Godhold Friedeman von Tumpling en Willem Popkens, betreffende de zaken tussen Jacobus Laurens Bierman en de weeskamer, inzake de nalatenschap van Jan Marten Vogel, de zaak tussen Johannes Bernardus de Zilva en Paulina Dias en de zaak tussen Francois Adriaan Riebalt en Jan Joachim Plaat. Deels dubbel gefilmd. Kaap de Goede Hoop Download
Brieven van A. A. van Goudoever en Isaac van Goudoever te Utrecht aan E. van Goudoever te Batavia. Goudoever van E. Download
Akte van adoptie door het echtpaar Gijsbert Hemmij en Aletta Arnolda Reper van Louiza Cornelia, dochter van Senien van Batavia, ook genaamd Sylvia, opgesteld door notaris Johannes Nicolaas Bestbier. Hemmij Gijsbert Download
Afstammingsbewijzen voor S. C. van Kesteren, Franciscus Albertus van Kesteren en Geertruida Dikkeboom. Gesteld in het Bahasa Indonesia. Dikkeboom Geertruida Download
Akte van adoptie door Margaretha Davids, weduwe van Daniel Lodewijk, van Petronella Alexander of Petronella Hendriks, dochter van Rachel Isaak, opgesteld door notaris Egbert Blomhert. In slechte staat. Isaak Rachel Download
Leeg. \ \ Download