65.073 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Akte van adoptie door Hermanus Abraham Simonsz van Johan Godfried Manus, zoon van Roselina Francina van Tima, opgesteld door notaris Daniel Lodewijk Dewin. Deels in slechte staat. Tima van Roselina Francina Download
Staat van plaatselijke ambtenaren, betreffende A. M. C. Bax, Ch. L. Hagenstein en J. H. Lef�ber. Lef�ber J. H. Download
Akte van adoptie door Jan Hendrik Roode van Anna Geertruijda Roode, dochter van zijn slavin Zilvia van Batavia, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Roode Jan Hendrik Download
Rekening van Hendrik van den Hurk en Hermanus van der Poel als procuratiehouders van wijlen Arnoldus Vermeij. In slechte staat. Vermeij Arnoldus Download
Inventaris van de boedel van Adriana Booms, weduwe van Wouter Hendrik Tenking, opgesteld door de weeskamer. Afschrift. Deels in slechte staat. Batavia Download
Brief van M. F. Verboon, betreffende zijn schuld. Verboon M. F. Indi� Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indi�, betreffende het ontslag van Jan Adams van Verbeek. In slechte staat. Verbeek van Jan Download
Inventaris van de boedel van Pieter Oukes, opgesteld door de heer Bouman, overgegeven aan mede-procuratiehouder Hans Beringh. Deels in slechte staat. Batavia Download
Afschrift van de geboorteakte van Cilly Madeleine, dochter van het echtpaar George August Herman Laagewaard en Maria Theresia Elisabeth Rademaker. In slechte staat. Djember Download
Akte van borgstelling door Pieter Daniel Boudeweins en Gerrit Jacobus Steufhaas voor Anthonia Sophia van Maurik, weduwe van Jan Haverkorn, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Maurik van Anthonia Sophia Download
Akte van adoptie door Jan de Vlugt van Jan, zoon van zijn slavin Aliema van Tanette, opgesteld door notaris Johannes Greving. Batavia Download
Akte van adoptie door Fredrik Willem Nicolaas van Eva Magdalena Fredriks, dochter van de slavin Mina van Boegis, opgesteld door notaris Daniel Lodewijk Dewin. Deels in slechte staat. Fredriks Eva Magdalena Download
Register van omzegeling der testamenten, betreffende het regt van successie en overgang onder christenen, over 1851-1852. - - Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Louisa Johanna Vincent, gedaan door de voogd Thomas Antonie den Daas. Batavia Download
Brief van A. N. S. IJndhoven aan een weduwe te Batavia, betreffende onder andere het huwelijk van zijn moeder met Tijsenbroek. Deels incompleet. Tijsenbroek - Download
Onderhandse akte van schuldbekentenis door J. G. Abeleven aan Daniel Armenault. Abeleven J. G. Download
Lijst van uitbetaalde militaire verhoogde pensioenen in de residentie Pasoeroean over het jaar 1848. Quartero J. B. Download
Verzoekschrift van Pieter Anton Marie Spaan aan de resident van Bagelen, betreffende verlof. Spaan Pieter Anton Marie Wanasaba Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Jan Greeve, afgehandeld door de curatoren en sequesters Jacob Temminck, Cornelis van Twist, Dirk Greeve en tot 1797 Johannes Sibertus van Romondt. Met brieven aan de weeskamer Batavia. Deels afschriften. Deels incompleet. Deels in slechte staat. Twist van Cornelis Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van huwelijksaangiften, betreffende Marcus Mataheru en Johanna Catarina Lopulisa. Met lijst van verzonden stukken aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Meester Cornelis, betreffende het uittreksel. Lopulisa Johanna Catarina Download
Uittreksel uit het register der besluiten van het bestuur over het civiel weduwen- en wezenfonds, betreffende de pensioenaanvraag van Aoertija, weduwe van Marcus Jacobus van Erp Taalman Kip, verzonden aan de resident van Bagelen. - Aoertija Download
Brieven van Willem Christiaansz aan zijn vader Christiaan Willem Meij. Met bijgevoegde lijst. Deels in slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Christiaansz Willem Download
Akte van adoptie door het echtpaar Lodewijck Jansen en Maria Roemer van Barak, dochter van Tan Wanio, weduwe van Tan Seko, opgesteld door notaris Joan van der Voort. Tan Wanio Download
Akte van adoptie door David Cornelis Springer van David Hendrik Springer, zoon van Soeij Sieuwnio, opgesteld door notaris Abraham Bussingh. Springer David Hendrik Download
Notari�le en onderhandse akten van transport, voornamelijk door en aan Jacob Happon Rosenquist van slaven, uiteindelijk steeds getransporteerd aan George Frederic Winkelmans of de heer Wenkelman. Met een incomplete akte van emancipatie door Jan Pieter Zeijller, als executeur testamentaire van Anthonij van Rossum, van Scheel van Balij, opgesteld door de schepenen. Deels gesteld in het Chinees en Frans. Deels in slechte staat. Gesplitst, zie ook registratienummer VIBDNI014292. Winkelmans George Frederic Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Frank Reginald Olive, gedaan door Frederick Olive. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Geert Riermersma, gedaan door de weeskamer. Riemersma Geert Atjeh Download
Akte van adoptie door Jan Velthuijsen, opgesteld door Huibert Ketelaar. In slechte staat. Velthuijsen Jan Batavia Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Elias Jacobs, afgehandeld door de executeur testamentaire Gavork Manuk. Met retroacta, 1808. Deels in slechte staat. Deels incompleet. Batavia Download
Stukken betreffende de verkoop van de slaven Absalon en Doelatie en hun kinderen Soela en Sondag, eerst door J. H. Hilligert, als curator van de insolvente boedel van Frederik Ignatius Gerrits, aan Laurentius Kesmann, vervolgens door diens weduwe Maria Jacoba de Jongh aan Jan Jacob Vogelaar, tevens executeur testamentaire van de heer Kesmann, en tenslotte door de heer Vogelaar aan Pieter Veeris. Batavia Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te 's-Hertogenbosch voor Reurt Veenstra. Veenstra Reurt 's-Hertogenbosch Download
Stukken betreffende de nalatenschap van het echtpaar Johannes Siberg en Petronella Gerardina Alting, afgehandeld door de executeuren testamentaire Pieter Gerardus Siberg, Pieter Simon Maurisse en Johannes Ekenholm te Batavia en Johan Lubbert Umbgrove, Tibo Anthonius Brugmans en Willem Arnold Wieling te Amsterdam. Met retroacta, 1800-1816. Met stukken betreffende de nalatenschap van Jan Hendrik Wiegerman en Willem Arnold Alting. Download
Inventaris van de boedel van C. P. Smieth, geboren Bruijn, opgesteld door de weeskamer. Afschrift. Deels in slechte staat en deels verkeerd gefilmd. Bruijn C. P. Download
Onderhandse akte van decharge door Jan Hendrik Mulder of M�ller als executeur testamentaire van Anton Schaedel van de commissarissen in de boedel. In slechte staat. Download
Stuk betreffende Simon ten Gillissen, opgesteld door Emile Paul Louis Jacobs. In slechte staat. Uittreksel uit het stamboek van Arie Groen over 1866-1891. Gillissen ten Simon Download
Brief aan Willem Kerkman, secretaris van de Raad van Justitie te Semarang. In slechte staat [K105]. Akte van adoptie door Moses Klaas en Johanna Claasina Oversel van Tjieng, bij de doop te noemen Johannes Klaas, zoon van Menam, opgesteld door notaris Frans Micha�l Kilian [K106]. Door elkaar gefilmd. Klaas Moses Download
Akten van overschrijving van de erfpachtpercelen "Kali Sepandjang I, II en III", van Eduard Nolten, als procuratiehouder van de firma "Anemaet en compagnie" te Soerabaja, in deze handelend voor Cornelis Hendrik Johan van Haeften, Adriaan van Haeften, Charlotte Maria Cornelia van Haeften, gehuwd met Abel Jan Groustra, en Jan Hendrik van Vloten, als procuratiehouder van zijn vrouw Caroline Cornelie van Haeften en Hendrik 's Jacob, als in huwelijk hebbend Cornelia Hendrica Johanna Ruijl, weduwe van Cornelis Gualtherus van Haeften, op dhr. Nolten, als procuratiehouder van de firma "Anemaet en compagnie", in deze handelend voor de "Kasiroeta Cultuur Maatschappij" te Rotterdam, opgesteld door assistent-resident Johannes Willem van der Valk. Deels dubbel gefilmd. Jacob 's Hendrik Download
Akte van schuldbekentenis door Tan Peecko aan Jan Bierens, met borgstelling door Lauw Ietnio, weduwe van Gouw Tjieuwko, en Lauw Eengko en Siau Kiesan, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Download
Inventaris opgesteld door H. Olbrecht. Olbrecht H. Batavia Download
Stukken betreffende de rechtszaak door de weeskamer als administrerende de nalatenschap van Jacomina Colijns, weduwe van Hendrik Werndlij, tegen Anthonij Willemsz, inzake een schuld. Deels in slechte staat. Willemsz Anthonij Download
Stukken betreffende Benjamin Heijnen, gehuwd met Jannetje Tuijnman, in relatie tot zijn procuratiehouders, voornamelijk Anthonij Sluijter en Roeloff van Noorle (tevens executeur testamentaire) en executeur testamentaire Pieter Kok. Noorle van Roeloff Download
Akte van adoptie door Andrina Elisabeth van Hendrik Brouwer Sijbrandt, zoon van Debora van Batavia, opgesteld door notaris Andries Jan Zall�. Batavia van Debora Download
Uittreksel uit de rol van de kleine zaken van de Raad van Justitie, betreffende M. C. Potmans. Potmans M. C. Batavia Download
Brieven van en over Herman Johannes van der Feltz aan de weeskamer te Batavia, betreffende toestemming voor zijn voorgenomen huwelijk met Elizabeth Sprakel en de erfenis van zijn moeder Catharina Theodora Breving, weduwe van Christiaan Willem van der Feltz. Bijgevoegd een uittreksel uit het trouwboek van de Nieuwe Kerk te Amsterdam, betreffende zijn huwelijk. Feltz van der Christiaan Willem Download
Circulaire van het departement van Justitie, betreffende de opsporing van graaf Leo Ferdinand Henckel von Donnersmark, gehuwd geweest met Marie Christine Caroline Ost, verzonden aan de hoofden van het gewestelijke bestuur op Java. Henckel von Donnersmark Leo Ferdinand Download
Verklaringen van armoede voor Maria, Balthasar, Geertruijda, Johannes, Constantia en Catharina Visser, betreffende het in armoede overlijden van hun vader Alexander Paulus Visser, opgesteld door H. Megering, Brootsneijder en Van Ambon en door dochters Geertruijda, Constantia en Catharina Visser. In slechte staat. Batavia Download
Inventaris van de boedel van Gelijn Leijnsz Abrahamsz, opgesteld door de weeskamer. Deels in slechte staat. Abrahamsz Gelijn Download
Beschikking op het verzoek van Johannes Abeleven, Jan Dupere, Arnoldus Pit en Jacobus Fredrik Dupere aan de schepenen, betreffende de afhandeling van de nalatenschap van Arnoldus Abeleven. Afschrift. Abeleven Arnoldus Download
Maandrol van Post de Qual, opgesteld door de heer Thalman. Siep Matthijs Download
Opgave van aanwezige fabriekanten, handelaren enz., met vermelding der aanwezige voorraden in de afdeling Banjoewangi. Deels in slechte staat. Veen van den P. J. Download