65.073 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Inventaris van de boedel van Salomon Jansz, opgesteld door de weeskamer. Deels dubbel gefilmd. Jansz Salomon Batavia Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indi�, betreffende het ontslag van Theunis Martense Kulk en Johannes Kuijlerman en permissie om naar Banda te varen. In slechte staat. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Nicolaas Kramer, gedaan door de weduwe Marij Herriside. Incompleet. Herriside Marij Download
Opgave van gestorven personen in Culemborg, directie Arnhem, die in Indi� woonachtig zijn, over het eerste half jaar 1885, opgesteld door de ontvanger van het successierecht in Culemborg. Deels in slechte staat. Fischer Charlotte Download
Uittreksel uit de resoluties van de kleine gerechts- en huwelijkszaken, betreffende het verbreken van de ondertrouw van Isaac Abrahamsz en Johanna Salomons, gesepareerde weduwe van Anthony Wasman. Met retroacta, 1769. Deels dubbel gefilmd. Wasman Anthony Download
Attestatie de vita voor M. M. Reinbring, weduwe van A. Evers, en S. C. Sleebos, weduwe van H. A. Evers. Evers A. Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van huwelijksafkondiging, betreffende de huwelijksafkondiging van Willem Joseph Nicolaas Boodt en Mietje Cramer. Banjoewangi Download
Stukken betreffende Jan van Rensen, ten rechte genaamd Jan van Rinsen, in ondertrouw met Hendrika ten Agteren, weduwe van Gerrit Hons, waaronder schuldbekentenissen en stukken aangaande de vorderingen op de nalatenschap van de heer Van Rensen, afgehandeld door de executeuren testamentaire Barent Tinnekes en Hendrik Schreuder, 1747-1752. Met een stuk betreffende de ontbinding van het contract van Pieter Visser, 1734. Deels een afschrift. Deels in slechte staat, daardoor deels incompleet. Download
Stukken betreffende het echtpaar Pieter Dirk van Vliet en Anna van Leeuwen, deels aangaande hun aankoop van slaven en schulden, deels aangaande de nalatenschap van weduwe Van Leeuwen, afgehandeld door executeur testamentaire Wijbrand Lucas Baggers. Met stukken betreffende de nalatenschap van Catharina Egel, tevens afgehandeld door executeur testamentaire Baggers. Deels een afschrift. Deels in slechte staat. Batavia Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Johan Godlieb Behrends, afgehandeld door zijn weduwe Petronella Maria Meerman en haar gemachtigde Erdewein Henrich Juch. Met retroacta, 1771-1782. Batavia Download
Akte van adoptie door het echtpaar Willem Willems en Amelia Melicia Abrahams van Amelia Hendriena Willems, dochter van hun slavin Clara, opgesteld door notaris Nicolaus Matthaus. Batavia Download
Afstammingsbewijzen voor Anna Francien en Ida Jeanette van Egmond. Gesteld in het Bahasa Indonesia. Egmond van Anna Francien Download
Verzoekschrift van T. H. Phefferkorn aan de assistent-resident van Loemadjang, betreffende het terugkrijgen van zijn geboorteakte. Phefferkorn T. H. T�mp�h Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Wilhelmina Maria Sophia Catharina Nerijelle, gedaan door de doopvader Rudolph Fherdi Maier. Deels in slechte staat. Maier Rudolph Fherdi Download
Kwitantie van Langeweg voor Anthonij Nieuwvelt en Johan Christiaan Poths, betreffende de begrafenis van Johan Carel Hornung. Langeweg - Download
Inventaris van de boedel van Maria Catharina Gerstenberg, weduwe van Christiaan Nicolaas Everts, opgesteld door de weeskamer. Deels dubbel gefilmd. Batavia Download
Brieven van J. J. Huijsch aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Loemadjang en aan de heer Wijnmalen, betreffende de erkenning van Carolina, dochter van hem en Johanna Geertruida Gabriel. Gabriel Johanna Geertruida Download
Akten van borgstelling door Simon Hendrik Roose en Paul Mounier voor Margaretha Emelia Camphuijsen, weduwe van Anthonij Barkeij en door mevr. Camphuijsen en dhr. Roose voor Johanna Wilhelmina Barkeij, weduwe van Paul Mounier, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. In de verkeerde volgorde gefilmd. Batavia Download
Akte van adoptie door het echtpaar Lucas van Groeningen en Elizabeth Huijberts van Lucas Hendricus Groeningen, zoon van Maria Elisabeth de Bie, opgesteld door notaris Johannes Greving. Batavia Download
Ingekomen brieven bij George Dirkszoon Bruijn. Met bijgevoegd een nota van onkosten en rekeningen courant over 1790-1793. Hulst Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van huwelijksaangifte, betreffende het voorgenomen huwelijk van Jacob Charles van Es en Elisabeth Gerardine Ferguson. Met een lijst van verzonden stukken aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Meester Cornelis, betreffende de afkondiging van het huwelijk. Ferguson Elisabeth Gerardine Download
Certificaat van onvermogen voor zowel Hendrikus Johannes Markus Schwab als zijn zoon Willem Johannes Markus Schwab, opgesteld door de assistent-resident van Banjoewangi. Banjoewangi Download
Akte van indemniteit door Cornelis de Keijser van aanspraken op gelden der VOC, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Afschrift. Deels in slechte staat. Keijser de Cornelis Download
Akte van borgstelling door Johan Martin Ruckwid en Adam de Bruin voor Jacobus Anthonius Beijvanck, als executeur testamentaire van Pieter van Duijnen, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. Beijvanck Jacobus Anthonius Download
Attestatie de vita voor Hendrika Wilhelmina Hendriks, weduwe van Johan Ernst Ebeling. Ebeling Johan Ernst Download
Akte van adoptie door het echtpaar Adriaan Wilbert Jorisen en Frederica Florentina Foeijt van Eduard Grandisson, zoon van Ma Isa, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Batavia Download
Brief van dhr. Hartman voor de heer Van Panhuijs. In slechte staat. Panhuijs van - Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Barend Jaspersz, afgehandeld door de weeskamer en zijn procuratiehouders Abraham van Dijk en Michiel Romp. Met retroacta, 1735-1746. Deels afschriften of uittreksels. Deels in slechte staat. Deels dubbel of in verkeerde volgorde gefilmd. Amsterdam Download
Stukken betreffende Nicolaas Hartingh, gehuwd met Giuana Wilhelmina Hilgers, afgehandeld door zijn procuratiehouder Johan Godfried Teegel, later vervangen door Christiaan Willem Meij en Christiaan Reessen. Tevens een kwitantie van Samuel Pietersz als procuratiehouder van Hendrik Britton voor Johan Christiaan Mansveld, wegens een schuld van diens broer Johan Fredrik Mansveld bij Christiaan Willem Meij, afschrift 1754. Daarnaast notari�le en onderhandse transportakten van de slaaf Rasia van Maccasser, 1778-1779. Britton Hendrik Download
Akte van adoptie door Albertus Fransisco van Adrianus Albertus Fransisco, zoon van de slavin Tijampaka van Aroe, opgesteld door notaris Jacobus Charles Boswel. Fransisco Albertus Download
Akte van schuldbekentenis door Jan Jansz aan Jacob Cool, te betalen aan Lodewijk van den Boogaard, opgesteld door notaris Carel Schoute. Boogaard van den Lodewijk Download
Staten van veranderingen onder de Europeanen en de daarmee gelijkgestelden in de residentie Banjoemas over respectievelijk de eerste en tweede helft van 1850. Deels dubbel gefilmd. - - Download
Attestatie de vita voor de kinderen van J. A. E. Pohl, Johanna Emanuella en Vincent Anthon Pohl, opgesteld door de voogden Johan Frederik Jacobsz en Dirk Simon Gabri�l Mentel. Pohl Johanna Emanuella Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Adriaan of Adrien Paquij, afgehandeld door de executeuren testamentaire Wijnand van Hoesen en Gerrit Drost en de geassummeerde executeur Isaac Gerardus Hartman. Met retroacta, 1811-1820, deels betreffende zijn vader Guillaume Paquij en de toestemming van zijn moeder Jeanette of Johanna Venis voor zijn huwelijk met Marie van der Horst. Deels een uittreksel. Deels in slechte staat. Deels incompleet. Deels gesteld in het Frans. Batavia Download
Stukken betreffende de rechtzaken door Adriaan Hendrik Rijkschroeff als gesubstitueerde procuratiehouder van Sech Mohamat bin Abdul Rachman Baharmoes, deels vertegenwoordigd door zijn geconstitueerde Jan Pieter Muller, tegen Said Abdul Rachman bin Allie Maula Gyle ook genoemd Sech Abdul Rachman bin Alli Molahili en Sjech Auwal bin Achmat Lachbal, deels vertegenwoordigd door hun procureur Kruger Carel Twijsel, deels betreffende een schuld aan de overleden Said Oesin bin Abdulla Bafagie en deels betreffende een schuld aan de eiser. Deels gesteld in het Arabisch en het Maleis. Deels afschriften. Deels incompleet en dubbel gefilmd. Download
Akte van adoptie door Njara van Abraham, zoon van Mijabis en de overleden Kuko, opgesteld door de als notaris fungerende Steven Lodewijk George van Schuppen. - Abraham Download
Brief aan de weeskamer Amsterdam van Van der Voort en W. V. Bangeman te 's-Hertogenbosch, betreffende de nalatenschap van het echtpaar Pieter Johan Bangeman en Wilhelmina Johanna Nemegheer. 's-Hertogenbosch Download
Stuk betreffende Leonard Lambert August Michel Breukers, Karolina Wilhelmina Klaassen, Bernardus Johannes Klaassen en Reitter Willem Johan Hermanus Buschkens. Incompleet. Buschkens Reitter Willem Johan Hermanus Download
Verzoekschrift van Theodorus Klepper aan de assistent-resident van Loemadjang, betreffende een vacante positie [K808]. Brief van J. C. Knoop aan de assistent-resident van Loemadjang, betreffende overplaatsing naar zijn residentie [K809]. Soerabaja Download
Declaratie van onkosten voor procureur Levinus Heukevlugt, inzake het proces tussen Adrianus Johannes van Steenbergen en Cornelis Anthonij Ruijl. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Lucie Ernestine Gervais, gedaan door de vader Emile Jozeph Gervais. Batavia Download
Brief van het opperhoofd van Japan aan de weeskamer te Batavia, betreffende bijgevoegde stukken aangaande de nalatenschappen van Hendrik de Lange en George Beudeker, afgehandeld door Dirk Gozeman en Hendrik Gerard Engelen. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Beudeker George Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Hermanus Johannes Jansen, gedaan door Nicolaas Hendrik Eicter, als procuratiehouder van Orianus Onisius en Lambert Joseph Cornelis en Siljuna Ernestina Jacob, echtgenote van Johan Carel Braune. Download
Stukken betreffende Pieter Lourens of Pietter Laurentz. Tevens afschriften van gerechtelijke stukken, betreffende de rechtszaak tussen Ide Schiltman en Pieter Laurenson als procuratiehouders van Bernard te Lintelo en Hermanus Christiaan Dresing enerzijds en Leendert Jan Elliot anderzijds, 1767. Stuk betreffende Albert Cornelis Rham, 1750. Deels in slechte staat. Laurentz Pietter Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jacoba Johanna Vernet, weduwe van - Johan Pieter van de Poel, gedaan door A. van de Poel als executeur testamentaire. Poel van de Johan Pieter Download
Akte van adoptie door Pieter van Zaanen van Pieter Gerardus van Zaanen, zoon van Bitja van Nias, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. Zaanen van Pieter Download
Ingekomen brieven bij Johanna Maria Lodewijk, weduwe Cranendonk te Batavia. Tevens afschriften van uitgaande brieven. Deels incompleet. Negapatnam Download
Inventaris van uit Nederland aangekomen goederen, bestemd voor de onder de weeskamer berustende boedels van tien personen, opgesteld door de weeskamer. Eck - Download
Uittreksel uit het venduboek betreffende de verkoop van slaven uit de nalatenschap van Salomon van Till, in leven gehuwd met Anna Maria van Alphen, voor de executeurs testamentaire Jan Arend Meijer en Jan Hazebroek. Meijer Jan Arend Download
Testament van Susanna Margaretha Donzes, weduwe van Arnoldus Arons, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Arons Arnoldus Download