De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Brief van de resident van Semarang aan de gouverneur-generaal, betreffende het proces verbaal van de eedaflegging door Wilhelmus à Brakel Reiger. Met bijlage. Brakel Reiger à Wilhelmus Semarang Download
Vergunning tot het bezit van een vuurwapen voor Arthur Reginald von der Pfordten. Pfordten von der Arthur Reginald Banjoewangi Download
Genealogische aantekeningen op basis van gegevens uit stamboeken van Indische ambtenaren. Oelsnitz von der Louis Julius Eugen Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Albert Otto Ludwig von der Burg, gedaan door de weeskamer. Burg von der Albert Otto Ludwig Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Henri Tissot van Patot, gedaan door Arthur George Clamor Eugen Wilhelm von dem Bussche Ippenburg, procuratiehouder van de weduwe Louisa Catharine Haselden. In slechte staat. Bossche Ippenburg von dem Arthur George Clamor Eugen Wilhelm Download
Akte betreffende de slavin Umaliana, in eigendom toebehorende aan Hendrik Jacob Verduijn, opgesteld door klerk van politie Adriaan Kortvliet. Met ondergeschreven onderhandse akten van transport door de heer Verduijn aan de heer Von de Veer en door C. van Veerden aan Kaatje van de genoemde slavin, hernaamd Roosie. In slechte staat. Veer von de - Download
Akte van borgstelling door Nicolaas Maas en Christiaan Louis Arnold voor Christiaan Hendrik von Erath, opgesteld door notaris Jan Jacob van Polanen de Bevere. Erath von Christiaan Hendrik Download
Certificaat van ophouding van betaling afgegeven aan E. von Faber. Afschrift. Faber von E. Pemalang Download
Brief van de algemeen secretaris, betreffende de reis over Java van de graaf en gravin de Bardi. Dubbel. Hertling von J. C. Download
Kopieën van een feuilleton over Hans Albrecht von Plüskow als opperhoofd van Timor, geschreven door H. Fiedler. Gesteld in het Duits. Deels in slechte staat. Deels verkeerd gefilmd. Plüskow von Hans Albrecht Download
Declaratie van onkosten van procureur Jan Hendrick De Blécourt, inzake het proces tussen Anthonij Schipio en Johan Godholt von Schmidt. Gekwiteerd. Deels in slechte staat. Deels verkeerd gefilmd. Schmidt von Johan Godholt Download
Kwitantie voor Johan Thomas Schuts aangaande de slaven Primo, Tjampaka en Januarij. Onderhands transport door Johan Tomas Schutz aan Johannis von Mittmann van vermoedelijk deze slaven. Mittmann von Johannis Download
Staat van dienst van Christiaan Lodewijk von Valentini over de periode 1843-1857. Valentini von Christiaan Lodewijk Download
Brief van de Raad van Indië Chassé aan de gouverneur-generaal, betreffende een onderzoek naar de weeskamer Semarang. Met bijlagen. Hugel von W. M. F. Download
Stukken betreffende Carel Lodewijk von Liebenstein. Deels gesteld in het Frans en Duits. Deels afschriften, 1810-1825. Deels in de verkeerde volgorde gefilmd. Liebenstein von L. W. C. Download
Brief van de rechtercommissaris van de Raad van Justitie te Semarang aan de resident van Kedoe, betreffende het verzoek van Johan George Otto Stuart von Schmidt auf Altenstadt om toevoeging van de voornaam Stuart achter zijn andere voornamen. Schmidt auf Altenstadt von Johan George Otto Download
Genealogische aantekeningen op basis van gegevens uit stamboeken van Indische ambtenaren. Oerthel von Carl Friedrich Wilhelm Otto Bismark Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Sara Maria von Kriegenbergh, gedaan door de weduwnaar Andreas Keller. Kriegenbergh von Sara Maria Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Bruno Oskar Burkard von Winckler, gedaan door de weeskamer. Winckler von Bruno Oskar Burkard Fort de Kock Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Frederika Henriette Watson, gedaan door haar moeder weduwe S. H. M. Watson, geboren Von Kriegenbergh. Kriegenbergh von S. H. M. Download
Brief en circulaire met intekenlijst van het voorlopig "comité ter behartiging van kolonisatie en kleinen landbouw", betreffende geldelijke steun voor naar Java gekomen Transvalers. Winning von C. H. O. Download
Staat van dienst van Frederik Gustaaf François von Schukkmann over de periode 1844-1869. Deels dubbel gefilmd. Schukkmann von Frederik Gustaaf François Pasoeroean Download
Brieven van de heer Goldman aan de heer Von Lutzow, betreffende bijgevoegde memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Louisa Carolina Elisabeth Engler, weduwe van Carel Frederik Goldman, gedaan door de zoon Leonard Hendrik Philip Goldman. Lutzow von - Download
Akte van overschrijving van een aandeel in het erfpachtperceel "Balong Ardjo" van Hendrik Voorneman op Clara Voorneman, gehuwd met Johannes Daniël August von Kriegenbergh, opgesteld door de resident van Kedoe. Met een akte van verkoop door mevrouw Voorneman aan de heer Voorneman van hetzelfde aandeel, opgesteld door notaris Willem Louis de Wilde. Deels een afschrift. Kriegenbergh von Johannes Daniël August Download
Attestatie de vita voor Fransina Wilhelmina Louisa von Winckelmann. Winckelmann von Fransina Wilhelmina Louisa Download
Stukken betreffende Jacob Benjamin Kohnke en deels ook zijn vrouw Estrina Rudolphina Timmerman, 1788-1796 [K201]. Stukken betreffende Dirk Willem Kool, weduwnaar van Sara Carolina Roos, en zijn voorgenomen huwelijk met Estrina Rudolphina Timmerman, 1797 [K202]. Deels een uittreksel. Dijke von Anna Eleonora Download
Brief aan F. W. von Golstein geboren Elsen te Amsterdam, betreffende het lenigen van haar financiële nood via de procuratiehouders van de afzender, namelijk J. H. Bagman en zonen te Amsterdam. Tevens een brief aan Bagman en zoon te A'dam, betreffende onder meer het overmaken van geld aan mevrouw Elsen. Afschriften. Golstein von - Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Gerardus Frederik Hendrik Watson, gedaan door de weduwe Sophia Heldina Magdalena von Kriegenbergh. Kriegenbergh von Sophia Heldina Magdalena Download
Stukken betreffende de aangifte voor het successierecht over de boedel van Maria Hendrika Sophia von Dentzsch, gedaan door de echtgenoot Simon Johannes Numans. Dentzsch von Maria Hendrika Sophia Download
Genealogische aantekeningen op basis van gegevens uit stamboeken van Indische ambtenaren. Schimmelmann von Adolph Download
Genealogische aantekeningen betreffende het echtpaar Van Tengnagel en Von Dopff. Deels gesteld in het Frans. Deels in slechte staat. Dopff von Marie Elisabeth Cornelie Download
Akte van adoptie door Sophia Elizabeth Cobusz, verlaten echtgenote van Asmus Carelsen, van Carel Cobusz, zoon van het slavenechtpaar Pamela van End en Damon van Maccasser, in eigendom van George Heinrich von Gutzloff, opgesteld door notaris Jacob Pierre Freni. Gutzloff von George Heinrich Download
Artikel uit het extra bijvoegsel van de "Javasche Courant", betreffende een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de te Prabalingga gevestigde naamloze vennootschap "Suikerfabrief Wonoasch". Freyburg von Gustaaf George Lodewijk Download
Brief van G. H. Schäfter aan de commandant van Post de Quaal Andres Haagen, betreffende overgave van het commando aan Carel von Ostheim. Ostheim von Carel Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van August Gustaaf Reinier Niessen, gedaan door zijn moeder Elisabeth Christina Anna Geertruida Niessen, geboren Von Ranzen. Ranzen von Elisabeth Christina Anna Geertruida Download
Besluit van de gouverneur-generaal, betreffende de benoeming van Petrus Adrianus Goldbach, Carel von Wolzogen, Matthijs Waterloo, Anthonij Hendrik Smissaers, Johannes Meindert van Bronckhorst, Johan Cezar von Wikke- en Carel von Winckelman. Wolzogen von Carel Download
Uittreksel uit het register van handelingen en besluiten van de luitenant gouverneur-generaal, betreffende het verzoek van Lodewijk Carel graaf von Ranzow om een bijdrage te blijven leveren aan het civiel weduwen- en wezenfonds, verzonden aan de resident van Soerabaja. Ranzow von Lodewijk Carel Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Jan Abels, ten rechte Jan Christoffel Linke of Johan Christoph Lincke, afgehandeld door de executeuren testamentaire Hendrik Julius Rischbieter en Ajax Fredrik von Solms, verzonden aan Frans Adam Carelson en Arnoldus Habik te Amsterdam. Met retroacta, 1744-1753. Tevens stukken betreffende de nalatenschap van Carel Christoffel Bierende, deels afgehandeld door executeur Jan Abels, 1751. Deels gesteld in het Duits. Deels afschriften. Deels in slechte staat. Solms von Ajax Fredrik Download
Brief van de rechtercommissaris van de Raad van Justitie te Semarang aan de resident van Kedoe, betreffende het verzoek van Johan George Otto Stuart von Schmidt auf Altenstadt om toevoeging van de voornaam Stuart achter zijn andere voornamen. Schmidt auf Altenstadt von Johan George Otto Stuart Download
Brief van de algemeen secretaris, betreffende de reis over Java van de graaf en gravin de Bardi. Dubbel. Hertling von A. Download
Stukken betreffende het huwelijk van Georges Zenon Marie Johann Friedrich baron von Tengnagell en Eveline Alice du Puy, met een stuk betreffende het huwelijk van zijn ouders, Friedrich Jean Louis Marie Zeno baron von Tengnagell en Adriana Johanna Gerhardina van Angelbeek. Deels incompleet en in slechte staat. Deels uittreksels en afschriften. Tengnagell von Georges Zenon Marie Johann Friedrich Download
Signalement van de vermiste militair Herman Carl Rudolph Nicolaas von Goldman. In slechte staat. Goldman von Herman Carl Rudolph Nicolaas Download
Genealogische aantekeningen betreffende de familie Clarenbach, beginnende rond 1794 met Peter Arnold Clarenbach. Met een familieadvertentie. Wolzogen von Wilhelmina Frederike Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Frederik Borr, in leven gehuwd met Wilhelmina Frederika von Wollzogen. Wollzogen von Wilhelmina Frederika Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Karel von Freijburg, gedaan door lijkaanvaarder R. J. L Weyhenkel. Freijburg von Karel Download
Verzoekschrift van V. von J. Pohl, betreffende de erkenning van zijn twee kinderen verwekt bij de huishoudster. Jaroschka Pohl von V. Download
Brief van het opperhoofd van de Nederlandse bezittingen op de Coromandelkust en Madoera aan de gouverneur-generaal, betreffende vermoedelijk het bijgevoegde verzoekschrift van Dorothea Hendrica Diederich, weduwe van Henricus Volraad von Sohsten. Deels in slechte staat. Sohsten von Henricus Volraad Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Francina Johanna van Garlingh, weduwe van George Heinrich Baron von Gutzlaff, afgehandeld door de executeurs testamentaire in wisselende samenstelling, Levinus Heukevlugt, Johan Ferdinand von Gutzlaff en Pieter van de Poel. Deels in de verkeerde volgorde gefilmd en deels incompleet. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Deels gesteld in het Frans. Met retroacta, 1822-1829. Gutzlaff von Johan Ferdinand Download
Verzoekschrift van Johannes Daniel August von Kriegenbergh aan de resident van Kedoe, betreffende een vacante positie. Met een bijgevoegde staat van dienst. In slechte staat. Kriegenbergh von Johannes Daniel August Jogjakarta Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Frederik Johannes Bernardus Willemsen, gedaan door Carel Willem Frederik von Lutzow als lijkaanvaarder. Lutzow von Carel Willem Frederik Download