De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

1.091 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Correspondentie tussen Simon Hommelberg te Batavia en -in wisselende samenstelling- zijn moeder Helena Beukelaar, zijn vader Casparus Hommelberg en zijn broer Johannes Fonteijn te Amsterdam. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Hendrik August Rossel te Batavia van Andries Crasser, Joh. Obreen, soms samen, en Jan Gefken. Met bijlagen. Met een brief van Frantz Pieter Offerman aan de weeskamer te Batavia, betreffende de nalatenschap van de heer Rossel. Deels in slechte staat, deels in verkeerde volgorde gefilmd en deels dubbel. Amsterdam Download
Brief van J. H. Bagman & Zoon en per procuratie van Joh. Lohman en A. E. S. Lohman, geboren Titsingh, aan Klaas Lakke. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij en uitgaande brieven van Jan Louis van Nimwegen te Batavia van en aan zakelijke contacten in Nederland, Duitsland en Indië, waaronder zijn procuratiehouders te Amsterdam Jacob Armenault en Hendrik Pauw. Tevens ingekomen brieven bij Jan Cornelis van Nimwegen te Semarang van onder andere familieleden, deels betreffende het overlijden van zijn vader Jan Louis. Deels gesteld in het Frans. Deels in zeer slechte staat, deels incompleet, deels in verkeerde volgorde gefilmd, deels dubbel gefilmd en deels afschriften. Amsterdam Download
Stukken betreffende Jan van Ingen. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Stukken betreffende Jan van Ingen. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Brief van Maria Durer aan de executeuren van haar zoons nalatenschap, betreffende het overlijden van haar zoon Christiaan Eijland. Amsterdam Download
Stukken betreffende de erfporties van Jacoba Verleng, gehuwd met Johannes Ploos van Amstel junior, en Anna Maria Meijn, tevens als voogdes van zoon Johannes Jacobus Verleng, uit de nalatenschap van vader en echtgenoot Jacobus Verleng. Deels uittreksels en een afschrift, 1751-1753. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Jan Christoffel Molenhuijs, afgehandeld door executeuren testamentaire Ernst Fredrik Schrader en E. H. Juch. Met retroacta, 1783. Deels een afschrift, deels incompleet, deels dubbel gefilmd en deels in slechte staat. Amsterdam Download
Akten van schuldbekentenis, deels onderhands, door Michiel Hendrik Kerke, 1763-1768 [K977 en K978]. Deels in slechte staat. Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Meester Cornelis aan zijn ambtsgenoot te Batavia, betreffende Orgino Alfonso Keijdemiers, zoon van Jean Henri Guillaume François Keijdemiers en Sophia Christina Muller [K977]. Incompleet. Opgave van de te Meester-Cornelis plaats gehad hebbende erkenningen van natuurlijke kinderen, betreffende Orgino Alfonso Keijdemiers [K978]. Amsterdam Download
Inventaris van de effecten en leningen toebehorend aan de overleden Gotfried Christoffel Fetmenger, opgesteld door de procuratiehouders Jan Westpalm en Abraham Jonas Fetmenger. Afschrift, opgesteld door de weeskamer Haarlem. Amsterdam Download
Stukken betreffende Jan Adriaen van den Bogaert en deels ook zijn vrouw Elizabeth Lulofs. Amsterdam Download
Akte van attestatie door Gerrit van Staveren en Jan Koster, betreffende het overlijden van Paulus Andries met nalating als erfgenamen zijn zus Jannetje Andries en haar echtgenoot Willem van der Kloot, opgesteld door notaris Fredrik Boese en gecertificeerd door het stadsbestuur, 1768. Afschrift. Amsterdam Download
Brief van A. Sta- aan onbekende heren, betreffende Nicolaas van Schie. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Rekening courant van David Joan Smith over 1784-1787, opgesteld door Swaan en Swart. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij Johannes Egidius, Christianus, Johannes Hendrikus Hollenhagen en nichtjes te Batavia van hun tantes Frederica Carolina, Christina Alida, Carolina Frederica en Johanna Sophia Hollenhagen en Elisabeth Maria en Sophie Amelie Hollenhagen te Amsterdam. Deels in slechte staat. Deels verkeerd gefilmd en daardoor incompleet. Amsterdam Download
Brief van vermoedelijk mevrouw Pinket aan Paulus Poursoy en Willem Hemsing, betreffende een pretentie van J. M. Swemmelaar te Utrecht op de nalatenschap van haar overleden man. Afschrift. Amsterdam Download
Brieven van W. Bardewisch en Christiaan Hendricus Schader aan Jan Bierens, betreffende zakelijke transacties. Met bijgevoegde rekeningen-courant. Amsterdam Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Amsterdam voor Guillaume Michel Toe Laer. Gesteld in het Frans. Amsterdam Download
Brief van Swaan en Swart aan David Joan Smith, betreffende het overmaken van geld voor het onderhoud van de weduwe Bosch en schoonzoon Bosch. Amsterdam Download
Rekening courant van Frans Adam Carelson en Pierre Lebrun als procuratiehouders van Daniel Gustaaff van Ohloff over 1765-1767, opgesteld door de weduwe. Amsterdam Download
Brief aan Maria Duur, weduwe van Jan Eijland, betreffende een nalatenschap. Amsterdam Download
Ingekomen brieven bij A. F. Staroskij te Batavia en Malakka van familieleden en vrienden in Duitsland, Nederland en Indië, waaronder voornamelijk zijn moeder A. E. Staroskij, geboren Stanken, zijn broer J. G. Starosckij en zijn broer J. A. W. Staroskij. Met een brief van A. F. en J. G. Staroskij. Deels gesteld in het Duits. Deels een afschrift. Deels verkeerd gefilmd, deels dubbel gefilmd en deels in zeer slechte staat. Amsterdam Download
Brief van Johan Fridrich Hornung aan Anthon Nieuweldt. Tevens een brief van Fried. Jos. Beyerle en Jos. Joachim Hochleiter aan Anthon Niedweld. Gesteld in het Duits. Amsterdam Download
Stukken betreffende Isaac Soual en zijn echtgenote, waaronder schuldbekentenissen, een soldijrekening en ingekomen brieven van Magdalena Beijdals, weduwe van Jacob Ledain. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Brief van N. J. Lutteken en D. Bruijning aan de weeskamer Batavia, betreffende de voorzetting van de negotie de Weduwe Gerard Pauw & Zoon voor de nog minderjarige zoon van Hendrik Pauw. Amsterdam Download
Afschrift van een akte, betreffende de insolvente nalatenschap van Hendrik Gerrewijn, waarvan de schuldeisers zijn Jan Hendrik Fogh, Johan Godlob Hohlfeld en Jan van der Tuuk en de erfgenamen via Gerrit Gerrewijn, Catharina Gerrewijn, weduwe van Hendrik Isaac Cannegieter, en Gerard Lambertus Gerrewijn, opgesteld door notaris Dominicus Geniets. Amsterdam Download
Verzoekschrift van J. Rolff aan de Weeskamer te Batavia, betreffende het vorderen van geld door zijn procuratiehouders Jan Willem Bagman en Johannes van den Bosch. Amsterdam Download
Stukken betreffende Klaas Lakke en deels ook zijn vrouw Petronella Fockens, eerder weduwe van S. Schouten en J. J. van Maas, grotendeels afgehandeld door J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman. Deels een afschrift. Door elkaar gefilmd. Amsterdam Download
Verklaring van de predikant van de Waalse gemeente, betreffende de kerkelijke attestaties van T. A. Jacometti, A. A. A. Jacometti, geboren Bron en J. J. L. Bron, geboren De Luc. Amsterdam Download
Brief van J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman aan Klaas Lakke. Amsterdam Download
Brief van Swaan en Swart aan David Joan Smith, betreffende onder meer de schoonzoon van Smith, namelijk C. J. Bosch. Dubbel. Amsterdam Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Hendrik Tode of Thode, afgehandeld door de executeurs testamentaire Hendrik August Rossel en Joachim Hendrik Smit. Met brieven aan Hendrik Tode, van onder andere Hendrik Nieulandt en Peter Tode, 1764-1766. Deels uittreksels. Deels gesteld in het Duits. Deels in zeer slechte staat. Deels door elkaar en dubbel gefilmd. Amsterdam Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indië, betreffende de benoeming van schepen Casper Anthony van Kinschot in plaats van de overleden Jan Anthony Theerens [K433]. Stukken betreffende Mighiel Hendrik Kerke, deels afgehandeld door procuratiehouder Daniel de Bok. Deels een afschrift. Deels in slechte staat [K434]. In de verkeerde volgorde gefilmd. Amsterdam Download
Testament van het echtpaar Pieter van Oijen junior en Johanna Timmer, opgesteld door notaris Isaak Beukelaar. Bijgevoegd de akte van huwelijkse voorwaarden tussen hen, opgesteld door notaris Beukelaar. In slechte staat en daardoor incompleet. Amsterdam Download
Stukken betreffende het echtpaar Pieter Joan Bangeman en Wilhelmina Johanna Nemegheer. Met enkele brieven voor andere familieleden. Deels in slechte staat. Deels incompleet. B1009 is hier opgenomen als duplicaat, zie hiervoor het origineel. Amsterdam Download
Akte van procuratie door het echtpaar Jacobus van der Schaef jr. en Maria Louise Petronella Renard van Louis Pieter Renard en Pieter van Segveld, als executeuren testamentaire van Johanna van Segveld, in leven gehuwd met Daniel Renard, opgesteld door notaris Everard Haverkamp. Amsterdam Download
Brief van J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman aan Klaas Lakke [L138]. Brief van C. H. W. Haack en M. E. Haack, geboren Laclé aan Klaas Lakke [L139]. Amsterdam Download
Akte van procuratie door Hendrik Karremans van Albert Nak en Bernardus Joffermans te Amsterdam, om geld te ontvangen van Pieter Lourenson, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Akte van procuratie door Hendrik Karremans van Pieter Lourenson, om Jeremias van Riemsdijk te verzoeken geld over te maken aan Albert Nak en Bernardus Joffermans te Amsterdam, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Deels in slechte staat en daardoor incompleet. Amsterdam Download
Brief van Paulus Dissel, G. Duijm en J. Delleman aan Steven Vrugt te Batavia. Met als bijlage een rekening courant. Amsterdam Download
Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Willem Fredericus Vriese, afgehandeld door Willem Laurens Bankert en Benjamin Reinhardt Godfried Bouricius als procuratiehouders van zijn zuster Anna Mathilda Vriese, gehuwd met Cornelis Jacob Arnold den Tex, en zijn broer Felix Andries Vriese. Deels een afschrift. Deels incompleet, deels in verkeerde volgorde gefilmd en deels in slechte staat. Amsterdam Download
Uittreksels uit het criminele confessieboek van Amsterdam, betreffende het verhoor van en onderzoek naar de verdachten Cornelis Kabort, Christiaan Widau en David D'Akonja van inbraak in het buitenhuis van Philippus Pisart. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Dieuwertje Lambertus Bosch, weduwe van Ike Egberts, door Adrianus van Coevenhoven, als executeur testamentaire, en Thomas Groeneweg van Oudshoorn, als procuratiehouder voor de weeskamer Banda met betrekking tot de erfgenamen in de familie Welman, met later als comparant Arend Hop, als in huwelijk hebbend Marretje Ikes de Jong, fidei-commissaire erfgename, opgesteld door notaris Reinier van Eibergen. Afschrift. Amsterdam Download
Stukken betreffende Johannes Smits, deels als procuratiehouder van Johannes Verschuur. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Amsterdam Download
Brief van Alida van den Berg en L. Ammerman aan Cristiaan van Buiten. In verkeerde volgorde gefilmd. Deels in slechte staat. Amsterdam Download
Stukken betreffende de vorderingen op de nalatenschap van Bernardus Johannes Engelberts, deels afgehandeld door de procuratiehouders van de gezamenlijke crediteuren, Evert de Marre, Albert Jansze Boon en Abraham Lamberts. Deels afschriften. Amsterdam Download
Akte betreffende verantwoording, staat en scheiding en deling van de nalatenschap van Cornelia van Midlum door haar executeuren testamentaire Willem van Heemskerk, Maarten Bakker en Albertus Kleijnenberg, opgesteld door notaris Jan van den Broek. Met als bijlagen retroacta, 1765 en 1773, waarvan een afschrift, 1772. Deels verkeerd gefilmd, daardoor deels incompleet. Amsterdam Download
Brieven van (in wisselende samenstelling) Robbert Hendrik Armenault, Abraham Armenault, Jacob Armenault en Hendrik Weijland, gehuwd met Martha Armenault, aan de weeskamer te Batavia, betreffende de nalatenschap van hun broer en zwager Daniel Armenault. Bijgevoegde akte van decharge. Twee versies.š Amsterdam Download
Brieven van en aan Evert Tieman, voornamelijk van zijn vader J. P. La Campaigne. Deels in zeer slechte staat en incompleet. Amsterdam Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jacobus Johannes de Koo, gedaan door Taco Hennij, als procuratiehouder van Johannes de Koo, Anne Maria de Koo, weduwe van H. van der Toorn, en Abraham de Koo. Met een uittreksel uit het register der resoluties van de weeskamer Batavia en een brief van dhr. Hennij. Amsterdam Download