De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Lorens Zimmermans, gedaan door Hendrik Dienske. Zimmermans Lorens Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Louis Zimmermann, gedaan door de weeskamer. Zimmermann Louis Padang Download
Brief van de heer Zimmerman aan de heer Liesen. Zimmerman - Download
Verzoekschrift van J. H. A. Zimmerman aan de resident van Pasoeroean, betreffende een vergunning voor het kopen, bewaren en verkopen van koffie. Zimmerman J. H. A. Singosari Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johan Zimmerman, gedaan door de weeskamer. Zimmerman Johan Koetaradja Download
Brief van vermoedelijk dhr. Zimmerman aan H. A. Liesen. Deels in slechte staat. Zimmerman - Download
Opgave van aangegeven sterfgevallen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean over de maand april 1876 voor de ontvanger van het recht van successie en overgang, betreffende Jan Hendrik August Zimmerman en een doodgeboren kind. Met staat van de ontvanger van het recht van successie en overgang van al hetgeen ten gevolge van het overlijden wordt geërfd of verkregen door Europeanen of met hen gelijkgestelde personen in de residentie Pasoeroean over de maand mei 1876, betreffende de heer Zimmerman. In slechte staat. Zimmerman Jan Hendrik August Pasoeroean Download
Brieven van A. Zimmerman, procuratiehouder van Khouw Keng Tjiong, aan dhr. A. E. Catalani, betreffende betaling voor een leverantie stoelen. Afschriften. Zimmerman A. Download
Uittreksel uit het venduboek betreffende de verkoop van goederen ten behoeve van Coenraad Zimmerman. In slechte staat. Zimmerman Coenraad Download
Brief aan de Raad van Justitie te Batavia, betreffende de beschuldigingen tegen Jacobus Zimmerman en Johannes Augustinus Franse. Deels in slechte staat. Zimmerman Jacobus Download
Testament van het echtpaar Fredrik Zandersz en Margaretta de Haar, opgesteld door gezworen klerk Jacob Eilbracht. Met een uittreksel uit de civiele rol. Afschriften. Deels in slechte staat en daardoor incompleet. Zimmer Jan Jurgen Download
Verzoekschrift van Bernard Hendrik Zimmer aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. In slechte staat. Zimmer Bernard Hendrik Download
Stukken betreffende de afwikkeling van de insolvente nalatenschap van Johan Bernard Zimmer, afgehandeld door Willem Adriaan Senn van Basel, Cornelis Jung en Frans Michael Kilian als zijn executeuren testamentaire. Met retroacta, 1808 en 1812-1813. Deels gesteld in het Javaans en Maleis. Deels afschriften en uittreksels. Deels incompleet. Deels in tweevoud, want deels verkeerd gefilmd. Deels in zeer slechte staat. Zimmer Johan Bernard Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Semarang aan zijn ambtsgenoot te Loemadjang, betreffende inschrijving van het overlijden van Paul George Zimmer. Met als bijlage een uittreksel uit het register tot inschrijving der akten van overlijden. Zimmer Paul George Loemadjang Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel vanAlbert Otto Zimmer, gedaan door de weeskamer. Zimmer Albert Otto Serang Download
Staat van nalatenschappen en gelden onder de administratie van de weeskamer te Batavia. Zilva Paulus Download
Verschillende declaraties van onkosten van de procureurs Otto Godhold Friedeman von Tumpling en Willem Popkens, betreffende de zaken tussen Jacobus Laurens Bierman en de weeskamer, inzake de nalatenschap van Jan Marten Vogel, de zaak tussen Johannes Bernardus de Zilva en Paulina Dias en de zaak tussen Francois Adriaan Riebalt en Jan Joachim Plaat. Deels dubbel gefilmd. Zilva de Johannes Bernardus Download
Verklaring van de weeskamer voor de commissie van huwelijkse zaken, dat Cornelis Pieters, weduwnaar van Roesetta de Zilva en Soesanna Jansen, weduwe van Johannes Willems, geen zaken meer hebben lopen. Zilva de Roesetta Download
Akte van verzegeling en inventaris van de boedel van Paulus de Zilva, opgesteld door de weeskamer. Deels in slechte staat. Zilva de Paulus Batavia Download
Inventaris van de boedel van Catharina Bregita Scheijden, weduwe van Hermanus van Rheenen, opgesteld door de weeskamer. Zilva de Johannes Bernardus Download
Brief van de algemeen secretaris, betreffende de reis over Java van de graaf en gravin de Bardi. Dubbel. Zileri del Veeme - Download
Afschrift van de huwelijksakte van Frederik Florentinus en Maria Johanna Zijmers, tevens wettiging van hun kinderen Charles, Frederika en Anton. Met afschriften van de geboorteakten van Charles en Frederika uit 1900 en 1901. Zijmers Maria Johanna Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Auke de Boer, afgehandeld door de gemachtigden van de erfgenamen, te weten Froukje Douwes Zijlstra, weduwe van S. A. de Boer en Douwe de Boer, en de weeskamer Batavia. Zijlstra Froukje Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Cornelia Catharina Helena Zijlmans, gedaan door haar vader Johannes Cornelis Zijlmans. Zijlmans Johannes Cornelis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Cornelia Catharina Helena Zijlmans, gedaan door haar vader Johannes Cornelis Zijlmans. Zijlmans Cornelia Catharina Download
Signalement van de vermiste militair Jan Zijlman. Zijlman Jan Download
Uittrekels uit de testamenten van J. van der Zijll, in leven gehuwd met Maria Louisa Bois d' Enghien, Maria Anna Hage, geboren Van der Swaagh, Arij van der Sprong en van N. M. Pascal, opgesteld in 1871, 1875 en 1876. Deels gesteld in het Frans. In slechte staat, daardoor incompleet. Zijll van der J. Download
Registers van stukken over F. J. P. Cantervisscher, 1828-1851 en G. J. C. van Zijll de jongere, 1840-1851. Zijll van G. J. C. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Willem Karel Jacob Peter Bois d'Engien, gedaan door Jozef van der Zijl, als lijkaanvaarder. Zijl van der Jozef Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Joseph van der Zijl, gedaan door de weduwe Maria Louisa Bois d' Enghien. Zijl van der Joseph Download
Brieven van de weeskamer Kaap de Goede Hoop aan de weeskamer Batavia, betreffende de nalatenschap van Christina van Zijl, gesepareerde echtgenote van Jan de Winnaar, onder andere inzake de erfenis voor Samuel Frappé, na het overlijden van Jacob Henricus Frappé en Ahasuerus Bernardus Frappé. Met bijlagen. Deels afschriften. Zijl van Christina Download
Akte van attestatie door Claes van der Zijden, Arij Baas en Jan Teeuwe op verzoek van het echtpaar Willem Dirksz van der Vaart, weduwnaar van Jannetje Spanjerberg, en Aaltje Mak en het echtpaar Willem Cornelisz van der Vaart en Arijaantje Mak, betreffende het echtpaar Jasper Claesz Mak en Teuntje Leendertsz Backer en hun kinderen Claas Mak, Leendert Mak, Aaltje Mak en Arijaantje Mak, opgesteld door de schepenen. Met als bijlagen uittreksels uit trouwboeken en een doopboek, 1709-1746. Zijden van der Claes Download
Afstammingsbewijs voor Henry Theodore Ziesel. Gesteld in het Bahasa Indonesia. Ziesel Henry Theodore Download
Stukken betreffende toestemming voor het voorgenomen huwelijk van A. F. Ziesel en Christina Philippina Muhlenfeld. Deels in zeer slechte staat en daardoor incompleet. Deels een uittreksel. Ziesel A. F. Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Mentok voor Jentje Zienema. Zienema Jentje Mentok Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johann Jacob Ziegler, gedaan door de weeskamer. Ziegler Johann Jacob Boedoean Download
Akte van indemniteit door Joan George Ziegeler van aanspraken op gelden der VOC, opgesteld door notaris Leendert Rolff. Afschrift. Ziegeler Joan George Download
Akte van transport door Toekang aan Jan Harman Ziegelaar van de slavin Awe van Boegis, opgesteld door gezworen klerk Carel Jacobs. Met een onderhandse akte van transport door de heer Ziegelaar aan Dorothea Heijnkens van de slavin Camonij. Deels in slechte staat en daardoor incompleet. Ziegelaar Jan Harmen Download
Akte van transport door Toekang aan Jan Harman Ziegelaar van de slavin Awe van Boegis, opgesteld door gezworen klerk Carel Jacobs. Met een onderhandse akte van transport door de heer Ziegelaar aan Dorothea Heijnkens van de slavin Camonij. Deels in slechte staat en daardoor incompleet. Ziegelaar Jan Harman Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Lambertine Wilhelmine Wruck, gedaan door de weduwnaar Guillaum Frederic Theodore Ziedses des Plantes. Ziedses des Plantes Guillaum Frederic Theodore Download
Proces verbaal van eedaflegging door F. H. Ziedses des Plantes. Ziedses des Plantes F. H. Download
Brief van de algemene rekenkamer aan de gouverneur-generaal, betreffende de proces verbalen van de eedafleggingen door J. H. Klerks, G. J. Langeveldt van Hemert, H. G. Wittenrood, L. C. A. Halewijn, F. H. Zieders des Plantes, J. W. Stammler, H. M. van Rijssen en F. E. de Nijs Bik. Met een bijlage. Zieders des Plantes F. H. Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Breda voor Johan Christiaan en Willem Bernardus, zonen van Johann Louis Regenhardt en Johanna Wilhelmina Gesina Zieck. Zieck Johanna Wilhelmina Gesina Download
Declaratie van daggelden van de commissie belast met het afnemen van een examen, betreffende W. J. R. Zieck. In slechte staat. Zieck W. J. R. Download
Stukken betreffende het schip "de Zilvere Leeuw" waaronder inventarissen van de boedels van Constantijn Gabriel Marous, Johannes Ziebroe en Martinus Bunnik. Deels in slechte staat. Ziebroe Johannes Download
Maandrol van Europese militairen op Post de Qual over november 1791, opgesteld door A. Haagen. Op de achterzijde gekwiteerd. Deels ondersteboven gefilmd. Zib Matthijs Download
Akte van borgstelling door Andreas Christoffel Fehrman en Johan Fredrik Zhaetzeky voor Pieter Worms en Primus Anthonius Amende als executeuren testamentaire in de boedel van Jan Oltjes, erfgenaam van Matthijs De Bock of Matthias De Bug, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Zhaetzeky Johan Fredrik Download
Akte van borgstelling door Johan Fredrik Zhaetzekij en Primus Anthonius Amende voor Jacobus Anthonius Beijvanck, als executeur testamentaire in de nalatenschap van Claas Tiesen, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. In slechte staat. Zhaetzekij Johan Fredrik Download
Aantekeningen op de "extra ordinaris roll", betreffende diverse personen waaronder Johannes Cornelis Ellinghuijzen, executeur testamentaire van dhr. Zhaetzekij, Jacob Cornelis Pereira en Daniel van Son. In slechte staat. Deels dubbel gefilmd. Zhaetzekij - Download
Conduite-staten van Pieter Zeydel en Herman Eduard Steinmetz. Zeydel Pieter Download