De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Verzoekschrift van Jan van der Ross en Johanna Jacomina aan de kerkenraad te Batavia betreffende de doop van haar zoon Johannes Hendrik. - Johanna Jacomina Download
Uittreksel uit de geboorteakte van Cilly Madeleine, dochter van George August Herman Langewaard en Maria Theresia Elisabeth Rademaker. - Cilly Madeleine Download
Akte, opgesteld door notaris Frans Michael Kilian. In zeer slechte staat. - - Download
Akte van adoptie door Boudewijn van Duijveland van Elisabeth, dochter van de slavin Masja van Timora, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Deels in slechte staat. - Elisabeth Download
Gerechtelijke stukken, betreffende het proces tegen de Compagnieslavin Linda en haar dochters Lea en Maria, vanwege verdenking van vergiftiging van Maria Sourij, echtgenote van gouverneur Anthony Heinsius, opgesteld door de Raad van Justitie. Afschriften. - Maria Download
Afstammingsbewijs. Gesteld in het Bahasa Indonesia. In zeer slechte staat. - - Download
Akte van adoptie door Francois Henri Toussains van Anna Catharina Elizabeth, dochter van Saënkie, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. - Saënkie Download
Brief van het Hooggerechtshof aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende de wettiging van Willem Bernard Pieter, zoon van J. W. L. Mahne en de mogelijk overleden Alida. - Alida Download
Attestatie de vita voor de kinderen van H. A. Evers, namelijk Leendert Willem Anthony, Johan Carl Ferdinand en Hermanus Andries. - Johan Carl Ferdinand Download
Attestatie de vita voor de nagelaten kinderen van - Albertus van der Poel, namelijk Elisabeth Cornelia Sophia, Helena Hendrika Jacoba en Albertus Petrus Gerhardus. In slechte staat en daardoor incompleet. - Albertus Petrus Gerhardus Download
Kopie van een bijlage van de "Java Bode", namelijk "Bouwen en wonen in Indië", betreffende het logeergebouw van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij. In slechte staat. - - Download
Akte van adoptie door C. Swalue van Eylardus en Johanna Catharina, zoon en dochter van Johanna, opgesteld door de resident van de Preanger Regentschappen. - Johanna Download
Akte van adoptie door Willem Pieter Engelbert van Helena Petronella Engelbert, dochter van Boong, opgesteld door notaris Jacobus Charles Boswel. - Boong Download
Akte van adoptie door Joseph Manull van Maria Anthonetta Manull, dochter van Sera, opgesteld door notaris Jacobus Charles Boswel. Dubbel gefilmd. In slechte staat. - Sera Download
Stukken betreffende de erfgenamen van Jan of Johannes van der Hiel, in leven gehuwd met Elisabeth Bouwmeester, namelijk Andries Strik als procuratiehouder van Maria, Pieter, Sara en Barend van der Hiel, kinderen van Jeremias van der Hiel en Marretje van der Mast; Adrianus Mulder en Jacobus Plas, substituten voor procuratiehouder Johan Casper Sperling namens Petronella, dochter van Neltje Cornelia Bouwmeester, weduwe van Tobias Wans; Thomas Groeneweg van Oudshoorn als executeur testamentaire van Jan van der Hiel en procuratiehouder van Johan Hendrik, zoon van Jacob Abraham Propstijn en Jacoba Antonetta Bouwmeester. Deels afschriften. Deels in slechte staat. - Petronella Download
Akte van transport door Dedoe aan Johannes Roukens van de slaaf Tjawel van Boegis, opgesteld door de secretaris van politie Johan Christiaan Helmkampff. - Dedoe Download
Akte van adoptie door Juliana Titus van Trinatus, zoon van Turtra van Batavia, opgesteld door notaris Jacobus Wijnand Brengman. - Trinatus Download
Akte van adoptie door Jan Lenga van Jan Arend, zoon van Maria Magdalena, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. In slechte staat. - Jan Arend Download
Akte van adoptie door Adolff Fredrik Winter van Hella Adolphina Winter, dochter van Casila, opgesteld door notaris Abraham Bussingh. Deels in slechte staat. - Casila Download
Circulaire van de directeur van Justitie voor de ambtenaren van de Burgerlijke Stand in Indië, betreffende het legaliseren van handtekeningen. - - Download
Staat van overschrijving van eigendom van vaste goederen in de residentie Pasoeroean over de maand september 1878. - - Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Breda voor Johan Christiaan en Willem Bernardus, zonen van Johann Louis Regenhardt en Johanna Wilhelmina Gesina Zieck. - Johan Christiaan Download
Akte van adoptie door Johan Gottfried Rasch van Jan Jacob, zoon van Maria Elisabeth Adam, opgesteld door notaris Egbert Blomhert. - Jan Jacob Download
Akte van adoptie door David Pieter Jansz van Anna Catharina, dochter van Lim Uwongnio, opgesteld door notaris Jacobus Wijnand Brengman. Deels dubbel gefilmd. - Anna Catharina Download
Brieven van Daniel Willem de Cliever aan de weeskamer Batavia, betreffende zijn minderjarige kinderen. Met bijgevoegde uittreksels uit de doopboeken en het begrafenisregister van de stad Veere. Deels afschriften. Deels in slechte staat. - Sigismund Willem Download
Correspondentie tussen de administrateur van koffieland "Soember-Bopong" en de assistent-resident van Loemadjang, betreffende de pachtschat van zijn perceel. - - Download
Correspondentie tussen de wees- en boedelkamers Loemadjang en Soerabaja en J. Martens, als voogd van de minderjarige kinderen van Johannes Jacobus Martens, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van de heer Martens. - Kamidja Download
Correspondentie tussen de resident van Besoeki en de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende het ontbreken van twee dochters van wijlen D. E. F. van de Rivière en diens weduwe, te weten Sophie Louise Mathilde en Eugenie Victoire, op de betalingslijst van het weduwen- en wezenfonds. Met een brief aan de weduwe, betreffende de verblijfplaats en leeftijd van haar dochters. - Sophie Louise Mathilde Download
Stuk, opgesteld door de assistent-resident te Semarang. In zeer slechte staat. - - Download
Akte van overschrijving van eigendom van de slaaf Abdulla uit de nalatenschap van Jacoba Martha Coop à Groen, in leven eerder weduwe van Herman Jacob, ten rechte genaamd Henricus Jacobus van Suchtelen, afgehandeld door de weduwnaar en executeur testamentaire Roeloff Blok, op September van Jambij, opgesteld door de schepenen. In slechte staat. Deels verkeerd gefilmd. - Abdulla Download
Afstammingsbewijzen voor Wilhelm Constantijn Boonzaier en Maria Elizabeth Heijnen. Gesteld in het Bahasa Indonesia. - Ketjiel Download
Akte van adoptie door Hendrik Leendert Daniels van Johannes Leendert Daniels, zoon van Swienio, opgesteld door notaris Gijsbert Gerardus Slijp. - Swienio Download
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pekalongan aan de fiscaal van de Raad van Justitie te Semarang, betreffende de wettiging van Johanna Christina Elisabeth, Johannes Carolus Engelbertus, Johanna Christina Engeltina, Anna Maria Catharina, Johanna Theodora Engeltina, Johannes Theodorus Anthonius, Johanna Theodora Gertruda en Johannes Fredericus Albertus door het huwelijk van hun ouders Johannes Westhoff en Christina Peereo. In slechte staat. - Johanna Theodora Engeltina Download
Brief van James Edward Whiteman, betreffende de doop van zijn geadopteerde zoon James. Met als bijlage de adoptieakte. In slechte staat. - James Download
Staat van overschrijving van eigendom van vaste goederen in de residentie Pasoeroean over de maand oktober 1876. - - Download
Akte van adoptie door Martinus Gerardus van den Broek van Carolus Fredrik van den Broek, zoon van de overleden vrouw Oedjan, opgesteld door notaris Klaas Heijnis. - Oedjan Download
Brief van de consul generaal aan de algemeen secretaris te Buitenzorg, betreffende de rust onder de Mohammedaanse bevolking in Singapore ondanks een vermeende brief van de sultan van Turkije aangaande een oorlog van de Muzelmannen tegen de ongelovigen. Afschrift. - - Download
Certificaat van ophouding van betaling afgegeven aan de kinderen van P. H. Orth, namelijk Johanna Wilhelmina Elizabeth en Johanna Catharina Geertruida. Afschrift. - Johanna Catharina Geertruida Download
Akte van adoptie door Andries Benedictus Matthijz van Pieter Lambert Matthijz, zoon van Hatija, opgesteld door notaris Marinus Johannes Piepers. [M149] Akte van adoptie door Jeremias Matita van Jeremias Matita, zoon van Kerta, opgesteld door notaris Gerrit Drost. [M150] Door elkaar gefilmd. - Hatija Download
Ambtelijke correspondentie, voornamelijk van de resident van Kedoe te Magelang, betreffende de komst van zijne majesteit de koning van Siam naar Poerwaredja en Magelang. Met brieven van en aan de genoemde resident, betreffende couverten voor de prinsen van Siam. Deels gesteld in het Maleis. - - Download
Staat der verleende verblijfsvergunningen in december 1863. - - Download
Naamlijst van de Europese mannelijke ingezetenen boven de 16 jaar, militairen uitgezonderd, in de afdelingen Ledok, Koeta'ardja, Keboemen, Karanganjar en Poerwaredja, residentie Bagelen over de jaren 1890 en 1899. Nominatieve opgaven van geboorten, huwelijken en echtscheidingen, en sterfgevallen over 1889-1890. - - Download
Beschikking van de resident van Pasoeroean betreffende verdere uitkering van pensioenen, gagementen en onderstanden te Malang. - - Malang Download
Akte van adoptie door Hermanus Abraham Simonsz van Maria, dochter van Tina, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. - Tina Download
Akte van adoptie door Alexander Plaché van Adriana, dochter van Christina Marcus, opgesteld door notaris Hendrik Jansz. - Adriana Download
Akte van adoptie door Willem van der Beeke van Albertina Jacoba, dochter van Toeloeki van Cheribon, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. - Albertina Jacoba Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Henrij Desmaves Chevallier de Charmois. Deels in slechte staat. - Henriette Simonette Download
Opgave voor de Regeringsalmanak van 1891, gedaan te Karanganjar. - - Download
Staten van militaire pensioenen in de residentie Kedoe over de maanden december 1895 tot en met december 1896. - - Download
Akte van adoptie door Abraham Cornelis Blasius van Anna Maria Josina Eland, dochter van Roosje, opgesteld door notaris Karel Christiaan Bosse. In verkeerde volgorde gefilmd. - Roosje Download