De studiezaal van het Nationaal Archief is weer open. Archiefstukken en publicaties uit onze Bibliotheek of Verzamelingen kun je daar inzien. Reserveer minimaal een werkdag van tevoren een plek door middel van ons reserveringssysteem.

65.062 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Verwijder sortering
Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Staten van weduwen met en zonder kinderen in de afdelingen Karanganjar, Koeta'ardja, Ledok en deels onbekend. Tevens staat van ambtenaren in dienst in de afdeling Karanganjar. Deels incompleet. - - Download
Akte van adoptie door Carel Wannemaker van Daniel Fredrik, zoon van zijn slavin Pandang van Sumbauwa, opgesteld door notaris Leendert Rolff. - Daniel Fredrik Download
Akte van adoptie door Jean Fanier van Johanna Jacoba, dochter van Tsie Pretnio, opgesteld door notaris Johannes Greving. - Johanna Jacoba Download
Akte van adoptie door Benjamin de Bruijn van Petronella, dochter van de slavin Jesmie van Mandhaer, opgesteld door notaris Andries Jan Zallé. - Petronella Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Frederika Wilhelmina, weduwe van Christiaan Frederik Gijsbers, opgesteld door mede-erfgenaam Pieter Adriaan Gijsbers. Met een taxatie. - Frederika Wilhelmina Download
Akte van adoptie door Johan Gijsbert Baptist van Constantijn Johannes, zoon van de overleden Rachima, opgesteld door notaris Jacob Pierre Freni. - Constantijn Johannes Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Maria Antonetta , vroeger genaamd Intje, gedaan door de weduwnaar Carel Necodemus Jacob. - Maria Antonetta Download
Brief van de ambtenaar, belast met het aanhouden van registers van huwelijken enz. onder de Inlandse christenen, aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor de Inlandse christenen te Magelang, betreffende de wettiging van Juliana, dochter van Hintji Munster en Antonetta Tuhoemoerij, door het huwelijk van de heer Munster en Leonora Thyssen. Met bijlage. - Juliana Download
Akte van adoptie door Johannes Pieter Marinus van Johannes Pieter, zoon van de slavin Rachel van Bettuattij, opgesteld door notaris Gerard Joan Runstorff. - Johannes Pieter Download
Akte van adoptie door Johannes Jacob Senn van Basel van Johannes Jacob Senn van Basel, zoon van Martina, opgesteld door de assistent-resident van Krawang, Guilliaume de Seriere. - Ma-Nona Download
Schuldbekentenis en akten van verkoop, opgesteld door leden van de Raad van Justitie te Ambon. Incompleet. - - Ambon Download
Akte van adoptie door Johannes Jacobs van Maria Petronella Jacobs, dochter van Toenkoeij, opgesteld door notaris Johannes Greving. - Toenkoeij Download
In zeer slechte staat. - - Download
Brief van Z. M. Scheffer aan zijn echtgenote Maria Catharina. - Maria Catharina Download
Opgave van aangegeven sterfgevallen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean over de maand januari 1877 voor de ontvanger van het recht van successie en overgang. In slechte staat. - - Download
Brief van de directeur van 's lands-plantentuin aan de resident van Bagelen, betreffende zaden. - - Download
Akte van adoptie door Philida Israël, weduwe van Isaac Robbert, van Contjong, bij de doop te noemen Maria, dochter van Mieskien, opgesteld door notaris Egbert Blomhert. Met akte van adoptie door Willem de Rosaijro van Anna van Batavia, dochter van Seronie van Boegis, opgesteld door notaris Andries Jan Zallé. - Contjong Download
Verzoekschrift van P. G. A. Saffrie aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Loemadjang, betreffende de geboorteakte van zijn zoon Christiaan Otto. - Christiaan Otto Download
Akte van adoptie door Joseph de Lort van Joseph de Lort, zoon van Sima, opgesteld door notaris Jacob Nicolaas Michell. - Sima Download
Akte van adoptie door Gerrit Rensing van Anna Francina, dochter van Sarie van Madura, opgesteld door notaris Marinus Johannes Piepers. - Anna Francina Download
Aantekening van de samensteller van het archief, betreffende L229. - - Download
Kopie van een deel van het "Bataviaasch Nieuwsblad", onder andere met artikelen over het 120 jarig bestaan van 's Lands Plantentuin, de grote "Stamboel" te Tjileungsi en de jeugdherbergen op Java. - - Download
Akte van attestatie door Jacobus Hermanus Muijs en Jacob Pieter Uijtvlugt op verzoek van Jacobus Prins, betreffende het overlijden van de drie kinderen van Catharina Elisabeth Keijser, ten rechte genaamd Keuscher, verlaten echtgenote van Willem Christiaan Meij, te weten Nicolaas Laurens, Johannes Jacobus en Jacob Lourens, opgesteld door notaris Johannes Greving. - Johannes Jacobus Download
Contract tussen Albertus Henricus Veuge en Maria van Os, betreffende het overgeven ter adoptie van haar zoon Christiaan, eerder geadopteerd door de heer Veuge, en haar ongeboren kind aan het echtpaar Theodorus van Voorsz en Johanna Jacoba van Os, opgesteld door secretaris van politie Elias Mazel. Afschrift. - Maria Download
Akte van adoptie door Adam Jansz van Jacob, zoon van Juliana, opgesteld door notaris Gabriel van Girssen. Deels in slechte staat. - Jacob Download
Attestatie de vita voor de kinderen van A. W. Kahlé, namelijk Carel Willem, Johan Ferdinand, Anthonetta Catharina en Johanna Wilhelmina. - Carel Willem Download
Staat en verslag van onverevende boedels onder administratie van de weeskamer te Semarang over 1820-1821. In slechte staat. - - Download
Akte van adoptie door Carel Ferdinand Burrij van Christiaan Ferdinand, zoon van de slavin Minerva van Maccasser, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. - Christiaan Ferdinand Download
Akte van adoptie door Anna Catharina Bosschaarz, weduwe van Johan George Hopfeld, van David Theodorus Schaarbosch, zoon van Lantjoen, weduwe van Nei Siënko, opgesteld door notaris Johannes Greving. Deels in slechte staat. - Lantjoen Download
Akte van adoptie door Bernardus Arons van Dorothea Ignatius, dochter van Soelatrie, opgesteld door notaris Louis Wijbrand van Schellebeek. - Soelatrie Download
Akte van transport door Sondie aan Johannes Roukens van de slaaf Latija van Mandhaer, opgesteld door gezworen klerk van politie Johannes Philippus de Vrede. - Sondie Download
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van geboorte, betreffende de geboorte en tevens erkenning van Hendrik Egbert, zoon van Pieter Johannes Geraerds Thesingh en Roominah, 1903. - Hendrik Egbert Download
Akte van adoptie door het echtpaar Pieter Christiaan Weijkert en Johanna Bierens van Johanna Petronella, dochter van Naijhima van Batavia, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. - Johanna Petronella Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johanna Wilhelmina, vóór haar doop genaamd Hami, gedaan door de echtgenoot Albertus Daniels. - Hami Download
Afschrift van de geboorteakte van Richardus Hugus Alexander, zoon van Willem Alexander Doeve en Margaretha Wilhelmina Greuger. - Richardus Hugus Alexander Download
Geboortekaartje van Jean-Paul, zoon van Jan en Hélène Dufour-de la Calle. - Jean-Paul Download
Akte van adoptie door Johann Philip Heijn van Annatje, dochter van de slavin Malati van Sumba, opgesteld door notaris Egbert Blomhert. - Annatje Download
Brief van de resident van Semarang aan de gouverneur-generaal, betreffende de bijgevoegde staten van veranderingen onder de Europeanen en daarmee gelijkgestelden in de afdelingen Semarang en Salatiga over het tweede halfjaar van 1842. Deels in slechte staat. - - Download
Stukken betreffende de verkoop van de slaven Absalon en Doelatie en hun kinderen Soela en Sondag, eerst door J. H. Hilligert, als curator van de insolvente boedel van Frederik Ignatius Gerrits, aan Laurentius Kesmann, vervolgens door diens weduwe Maria Jacoba de Jongh aan Jan Jacob Vogelaar, tevens executeur testamentaire van de heer Kesmann, en tenslotte door de heer Vogelaar aan Pieter Veeris. - Doelatie Download
Afschrift van de geboorteakte van Frederik Hendrik, zoon van Herman Groot Blumink en Wilhelmina Spekman. Deels in slechte staat. - Frederik Hendrik Download
Attestaties de vita voor A. M. H. Doup, weduwe van W. N. van Alphen en de kinderen van de heer Van Alphen, te weten Dirk Hendrik en Simon Willem, opgesteld door de assistent-resident van Bandawasa. Deels dubbel. - Simon Willem Download
Uittreksel uit het register der inkomende oostindische missiven en papieren berustende bij de weeskamer Rotterdam, betreffende stukken van de weeskamer Batavia uit 1792 over Cornelia, aangenomen dochter van David de Cordua. - Cornelia Download
Akte opgesteld door notaris Abraham Bussingh. In zeer slechte staat. - - Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van George Stewart Lewis, gedaan door zijn zwager Daniel Cornelis Tengnagel. [L425] Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Nancij Fisk, eerder weduwe van de heer Elliot, later van Jean Charles Lavalette, gedaan door de zoon Theodorus Lavalette. [L426] Deels dubbel gefilmd. - Elliot Download
Akte van adoptie door het echtpaar Nicolaas Crul en Sara Pedel, van Abel van Batavia, zoon van de slavin Lijsje van Batavia, van Susanna, dochter van de slavin Kandase van Batavia en van Dianira, dochter van de slavin Rosetta van Batavia, opgesteld door notaris Petrus Dobbelaar. - Dianira Download
Staat van militaire nalatenschappen onder het beheer der weeskamers in Indië over het tweede kwartaal 1841. In slechte staat, daardoor incompleet. - - Download
Akte van adoptie door Jan Slijer van Henrina Maria Slijer, dochter van Kleopatra, opgesteld door notaris Johannes Greving. - Kleopatra Download
Lijst van Engelse vertegenwoordigers op Java sinds 1844. Met genealogische aantekeningen. Deels gesteld in het Engels. - - Download
Akte van adoptie door Johan Christiaan Claassen van Anna Christina, dochter van Ranam, opgesteld door notaris Egbert Blomhert. In slechte staat. - Ranam Download
Akte van verkoop door David Pieter Jansz aan Lispina Hendriks, weduwe van Donatus Hendriks van een erf met pedak, opgesteld door de schepenen. Met een aantekeningen betreffende nonha Calistra. - Calistra Download