Reglement en voorwaarden gebruik website en beeldbank van CBG|Centrum voor familiegeschiedenis.
Dit is versie 1 van 'Reglement en voorwaarden gebruik van de website en beeldbank ÇBG Verzamelingen.nl van CBG|Centrum voor familiegeschiedenis. Het CBG kan deze wijzigen. Na wijziging hiervan zal de gebruiker, wanneer hij  inlogt, opnieuw om een akkoordverklaring worden gevraagd.
 
Gebruik van de website van het CBG
Op deze website en het erin opgenomen materiaal rusten rechten (auteursrecht, databankrecht, naburige rechten) die toekomen aan het CBG of andere rechthebbenden. Dit betekent dat dit materiaal alleen onder de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden mag worden hergebruikt. De website en de databanken erop mogen bovendien, op basis van het databankrecht, niet zonder toestemming van het CBG in hun geheel of in substantiële delen worden gekopieerd.
 
Persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens op deze website mogen alleen gebruikt worden voor historisch (waaronder genealogisch) onderzoek. Het materiaal op deze website mag, mits ongewijzigd en met bronvermelding, vrij worden hergebruikt voor niet-commercieel persoonlijk gebruik. Het op deze website verkregen materiaal mag niet worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van het CBG.
 
De gebruiker van deze website is aansprakelijk voor schending van de gebruiksvoorwaarden en vrijwaart het CBG tegen aanspraken van derden als gevolg van zijn handelen.
 
Toegang
Vrienden van het CBG hebben gratis toegang tot het besloten deel van de website CBG.Verzamelingen.nl (met een maximumaantal van 100 downloads per dag). Niet-Vrienden kunnen toegang verkrijgen tot de website CBG.Verzamelingen.nl na betaling van een dagprijs. Deze geeft recht op toegang gedurende 24 uur volgend op de betaling.

BTW 
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Het CBG is niet in de gelegenheid BTW te vergoeden aan klanten die buiten Nederland wonen.
 
Account, inloggen 
Om gebruik te kunnen maken van materiaal dat tegen betaling ter inzage wordt gegeven moet de gebruiker eerst een account aanmaken met een e-mail adres en een wachtwoord. Daarnaast worden nog enkele andere gegevens gevraagd die nodig zijn voor de administratieve afhandeling. Om op de juiste manier uitvoering te kunnen geven aan de BTW-wetgeving zijn wij ook verplicht vast te stellen uit welk land de gebruikers van de beeldbank afkomstig zijn.
 
Een Vriend die voor de eerste keer de digitale studiezaal bezoekt maakt een account aan met behulp van een e-mail adres en wachtwoord. Vervolgens maakt hij zich als Vriend kenbaar met zijn Vriendnummer en postcode, zoals deze bekend zijn in de administratie van het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis. Deze informatie staat op de factuur, het postetiket van Gen.magazine en in de bevestigingsemail die men ontvangt na digitale aanmelding. Het Vriendnummer wordt op verzoek van betrokkene slechts schriftelijk verstrekt en verzonden naar het adres dat in de Vriendenadministratie bekend is.
 
De gebruiker wordt geacht zijn persoonlijke informatie actueel te houden.
 
De gebruiker moet bij verdenking van het ongeoorloofd gebruik van zijn account zo spoedig mogelijk het CBG daarvan op de hoogte stellen.

Gebruik persoonsinformatie 
Bij registratie van zijn account verschaft de gebruiker persoonlijke informatie aan het CBG. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor gebruik ten behoeve van levering van de dienst. Het CBG zal deze informatie nooit aan derden verstrekken of voor andere doeleinden gebruiken, tenzij de gebruiker hiervoor apart toestemming heeft gegeven of het zou voortvloeien uit een wettelijke verplichting. Een digitale nieuwsbrief wordt de gebruiker alleen toegezonden als deze zich hiervoor heeft aangemeld.

Cookies etc
Het CBG kan informatie op de computer van de gebruiker zetten (als 'cookie'), maar slechts voor zover dit het functioneren van het account noodzakelijk maakt.
 
Beschikbaarheid diensten 
Het CBG zal haar best doen de website op ieder moment beschikbaar te laten zijn, maar doet geen garanties.
Het CBG behoudt zich het recht voor om delen van het via de website beschikbare materiaal aan te passen of te verwijderen.
Hoewel het CBG alle redelijke maatregelen heeft genomen om de beschikbaarheid van de website en het materiaal te verzekeren kan het gebeuren dat de website om technische redenen tijdelijk niet bereikbaar is. Hiervoor zal geen schadevergoeding worden verstrekt.
 
Links naar andere sites 
Onze website bevat links naar andere sites. Het CBG is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en inhoud van die sites.
 
Nederlands recht 
Dit 'Reglement en voorwaarden gebruik website en beeldbank van CBG|Centrum voor familiegeschiedenis’ is opgesteld onder Nederlands recht. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag.
 
 
CBG|Centrum voor familiegeschiedenis
 
Den Haag, 1 september 2016