65.073 resultaten in 'Oost-Indische bronnen'

Titel Familienaam Tussenvoegsel Voornaam Plaats Foto Download afbeelding
Brief van J. F. Arnold aan de weeskamer Batavia, betreffende een brief van Thomas Alldridge over de nalatenschap van baron van Smiehl. Met een afschrift van die brief. In slechte staat. Deels in de verkeerde volgorde en dubbel gefilmd. Deels gesteld in het Engels. Smiehl van - Download
Rekening courant van het echtpaar Klaas Lakke en Petronella Fockens, eerder weduwe van S. Schouten en J. J. van Maas, over 1806, opgesteld door J. H. Bagman & Zoon en Joh. Lohman. Met een fragment van een rekening over 1807. Bagman J. H. Download
Akte van indemniteit door Christiaan Ernst van Seijfferth van aanspraken op gelden der VOC, opgesteld door notaris Herman Scheltus. Afschrift. In slechte staat. Seijfferth van Christiaan Ernst Download
Akte van adoptie door Abraham William Louis van Gesseler te Lintelo van Jenni Wilhelmina Josephina Arnoldina, dochter van Pamela van Balij, opgesteld door notaris Gerrit Drost. - Jenni Wilhemina Josephina Arnoldina Download
Akte van attestatie door Johannes van den Bergh en Johan Fredrik Walter, op verzoek van Johan Michiel van Panhuijs, betreffende het overlijden van Pieter Vincent Born, opgesteld door notaris Johannes Greving. Met een toegevoegde attestatie, opgesteld door een lid van de Raad van Justitie. Born Pieter Vincent Download
Akte van borgstelling door Jan Louis van Nimwegen en Paulus van der Steng voor Pieter Christiaan Willem Mossel, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Mossel Pieter Christiaan Willem Download
Brief van de chef waterstaat van 's lands civiele waterwerken aan de algemeen secretaris, betreffende de op zijn kantoor werkzame ambtenaren, namelijk D. Boes Lutjens, J. F. Eijzendooren, F. W. Boes Lutjens en C. M. de Rochemont. Met als bijlagen verklaringen van de eedaflegging door de heren Boes Lutjens. Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Carolina Wilhelmina Elizabeth Mozesz, gedaan door haar vader Willem Mozesz. Mozesz Carolina Wilhelmina Elizabeth Download
Ingekomen journalen van de wees- en boedelkamer Ambon over 1822 bij de weeskamer Batavia. Met staat rekeningen. Ambon Download
Contract tussen Anthonij Salomons en Carel Salomonsz, betreffende een stuk land in hun gemeenschappelijk bezit, opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. Batavia Download
Kwitantie van Quentin Blutte voor de heer Joanes. Deels gesteld in het Frans. Joanes - Download
Akte van borgstelling door Gabriel Manok en Johan Laurens Hoos voor Philip Leonard van Eijs, opgesteld door scriba Albertus Roseboom. Eijs van Philip Leonard Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Gerard Willem Mersen Senn van Basel, gedaan door Jean Pierre Jannette Sralen Junior, als gemachtigde van Frans Jacob Leonard Mersen Senn van Basel, Jan Martinus Bik, echtgenoot van Rosalia Sophia Mersen Senn van Basel en Willem Butin Bik, als gemachtigde van Jeanne Frederika Mersen Senn van Basel, echtgenote van Dirk Butin Schaap. Download
Akte van adoptie door Dirk Simon Smit van Pieter, zoon van Tiedja van Mandhar, opgesteld door notaris Jan Burger. In slechte staat. - Pieter Download
Akte van borgstelling door Fredrik Schouwman en Hendrik Isaac Quitard voor Jacobus Coenradus Felix Cox, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Batavia Download
Proces verbaal van overgave en overname door Johannes Jacobus van Santen en Johannes Elisabertus Bijlo. Bijlo Johannes Elisabertus Download
Akte van adoptie door Abraham Bernart van Rijkloff van Batavia, dochter van Lea Cornelis, opgesteld door notaris Abraham van Dinter. Batavia Download
Akte van procuratie door Johannes van Leeuwen van Pieter Kloot, een brief van een weduwe te Batavia aan Willem Kloot te Amsterdam en een incomplete brief aan dhr. Plettenberg. Deels in verkeerde volgorde gefilmd. Batavia Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indi�, betreffende het ontslag van Daniel Langeweg. In slechte staat. Langeweg Daniel Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Willem Christoffel Engert, afgehandeld door de executeurs testamentaire Wijbrand de Jongh en Carel Saxe. Deels afschriften. Met retroacta 1788-1793. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Download
Stukken betreffende de nalatenschap van Theodorus Jacobus van den Heuvel, afgehandeld door Roeloff Blok, als in huwelijk hebbende de weduwe van de executeur testamentaire Henricus Jacobus van Suchtelen, en deels door de executeur testamentaire Abraham van Suchtelen. Met een afschrift van het testament van dhr. Van den Heuvel uit 1747. Blok Roeloff Download
Stukken betreffende de aangifte voor het successierecht over de boedel van Johanna Wilhelmina van den Berg, weduwe van Christiaan Heijer, gedaan door kleinzoon Charles George Hughan. Batavia Download
Akte van adoptie door het echtpaar Johannes Maximiliaan Jacobsz en Anna Dionesia Pieters van Justus, zoon van Mia, ook genaamd Njeij Ralia, opgesteld door notaris Anthonij Cornelis Verspijck. Batavia Download
Uittreksel uit het doopregister van de rooms-katholieke kerk te Semarang, betreffende Joannes Fredericus, zoon van Frederici Zitter en Riebe. Gesteld in het Latijn. - Joannes Fredericus Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indi�, betreffende het ontslag van Andries Spruijt. Spruijt Andries Download
Brief van J. H. D. Stepp, Johannes - Stepp en de gebroeders Sweers de Landas aan Johannes en Gerard Emants, betreffende een nalatenschap. Afschrift. Met bijlage. Cochin Download
Inventaris van de contanten, juwelen en zilver- en goudwerk van Anna Magdalena Fijtting, gesepareerd echtgenote van Pieter Lucas Sluijs, opgesteld door de weeskamer. Fijtting Anna Magdalena Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johanna Ida Ruel, weduwe van P. J. H. de Waal, gedaan door haar dochter Antonia Gerarda Geertruida de Waal. Waal de Antonia Gerarda Geertruida Download
Brieven van een vrouw te Batavia aan haar neef A. D. Veuge te Banda en aan Johannes Hagman, S. A. Surker en Lambertus Janszoon Haga te Banda. Surker S. A. Download
Akte van adoptie door Jan Andries Dat van Petronella Francina Dat, geadopteerde dochter van Louis Vaillant, dochter van de slavin Rossee van Banjermassing, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Vaillant Louis Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johannes Jacob Senn van Basel, gedaan door de weduwe Tjong Ritnio. Senn van Basel Johannes Jacob Download
Uittreksel uit het register der besluiten van de resident van Pasoeroean, betreffende het verzoek van J. J. C. Ensched�, procuratiehouder van Kivee Kang Tho, om een afschrift van een eigendomsakte, verzonden aan de secretaris van de residentie Pasoeroean. Conduite-staat van Hendrik Engelkeer (E481). Download
Brief van Joh. Lohman aan Klaas Lakke. Deels in slechte staat. In de verkeerde volgorde gefilmd. Batavia Download
Akte van adoptie door Siert Martens van Johannes Gerardus Martens, zoon van Mina, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar. Martens Siert Download
Brief aan een ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Batavia van een ambtgenoot betreffende Petrus Alexander Agerbeek. Met bijlage. In slechte staat. Agerbeek Petrus Alexander Batavia Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Elisa Agretta Oomels, gedaan door de vader Hendrik Fransiscus Oomels. Oomels Hendrik Fransiscus Download
Brief van de weeskamer te Coromandel aan de weeskamer te Batavia, betreffende uitbelating van een wissel, verleend door M. A. Mossel aan P. C. W. Mossel. Met bijlagen, 1792. Deels in slechte staat. Mossel P. C. H. Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Hermanus Johannes Jansen, gedaan door Nicolaas Hendrik Eicter, als procuratiehouder van Orianus Onisius en Lambert Joseph Cornelis en Siljuna Ernestina Jacob, echtgenote van Johan Carel Braune. Toegoe Download
Verzoekschrift van E. V. D. Villeneuve, weduwe van Dominique van der Spaa, aan de resident van Soerabaja, betreffende geldelijke steun. In slechte staat, daardoor incompleet. Villeneuve E. V. D. Download
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Indi� betreffende het ontslag van Jan Andr�. Andr� Jan Download
Kennisgeving door J. C. Hoorweg en N. J. Olivier, betreffende het vormen van een firma in vereniging met commanditairen door de firma "J. C. Hoorweg & Co". Vader W. H. Download
Kerkelijke attestatie opgesteld te Zutphen voor Diderika Petronella Sanders. Sanders Diderika Petronella Zutphen Download
Brief van J. D. Simons aan dhr. Johnson, betreffende een afrekening. Johnson - Download
Stukken betreffende het voorgenomen huwelijk van Carel Salomonsz en Cornelia Hoevenaar. In slechte staat. Cheribon van Johanna Download
Brief van de weeskamer Delft aan de weeskamer te Batavia, betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van het echtpaar Willem Jansz Rietmulder en Anna Bartholomeusdr van Assendelft ten gunste van Wouter van Dijk en het wangedrag van de heer Schreuder. Met als bijlagen, dienend als bewijsmateriaal, onder andere doopextracten van leden van de familie Rietmulder, een stamboom van het genoemde echtpaar en het testament van Pieter de Wolff. Deels in slechte staat. Wolff de Pieter Download
Brief van de havenmeester aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende archiefstukken over H. A. Tadema Willemsz en L. Schemhagel. Met bijgevoegde staat over 1892. Download
Brieven ingekomen bij en verzonden door Sara Moll, haar eerste echtgenoot Elbrecht Brengman en haar tweede echtgenoot Johan Busch te Jafnapatnam van en aan familie en zakelijke relaties in Nederland en Indi�. Deels in slechte staat. Deels afschriften. Deels dubbel gefilmd. Busch Johan Download
Ingekomen brieven bij Arnoldus Boonen en deels bij zijn echtgenote Anna de la Fontaine te Batavia van familie in Nederland. Deels dubbel gefilmd. Marre de Abraham Download
Akte van adoptie door Gratus Greving van Carel, zoon van Maria Dirks, opgesteld door notaris Egbert Blomhert. - Carel Download
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johanna Anthonette Noordhoorn, gedaan door de vader J. A. Noordhoorn. Noordhoorn Johanna Anthonette Download